tazminat davası nedir

Tazminat Davası Nedir? adlı bu makalemizle dava sürecinin nasıl yürütüldüğüne, karşılaşılacak zorluklardan çözüm yollarına kadar pek çok detayı aydınlatmayı hedefliyoruz. İster kişisel bir yaralanma olsun ister maddi bir zarar; adaletin terazisinde hak ettiğiniz tazminatı almak, bazen beklediğinizden daha karmaşık bir gidişat olabilir.

Hukuk dünyasında sıkça rastlanan bu dava türü, her yıl binlerce insanın hayatını etkilemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, son birkaç yılda tazminat davalarında belirgin bir artış gözlemlenmiş, bu da konunun toplumsal ve bireysel önemini daha da artırmıştır. Bunun sonucu olarak hem tazminat davalarının temel prensiplerini kavramak hem de bu süreçlerde başarılı olabilmek için gerekli bilgileri edinmek büyük önem taşımaktadır.

Tazminat Davasının Tanımı ve Hukuki Dayanakları

Hukuk dünyasında sıklıkla karşılaşılan tazminat davaları zarar gören kişilerin uğradıkları zararın karşılanması talebiyle açtıkları davalardır. Tazminat temelde bir zararın maddi ya da manevi, giderilmesi için yapılan ödemeyi ifade eder. Bu ödeme zarar gören kişinin uğradığı kaybı telafi etmeyi, bir nevi “durumun zarardan önceki hale getirilmesini” amaçlar.

Peki, bu davaların hukuki dayanakları nelerdir? İşte bu sorunun cevabını arayacağız.

Tazminat Davasının Hukuki Temelleri

Tazminat davaları Türk hukuk sisteminde çeşitli kanunlarla düzenlenmiştir. Öncelikle Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu tazminat davalarının temelini oluşturur. Bu kanunlarda zararın giderilmesi, zararın tespiti ve tazminatın hesaplanması gibi konular detaylı bir şekilde ele alınır. Üstelik İş Kanunu, Tüketici Koruma Kanunu gibi özel kanunlar da belirli durumlar için tazminat hükümleri içerir.

Bir tazminat talebi genellikle ihmal veya kusur sonucu meydana gelen bir zarar durumunda gündeme gelir. Bu noktada zarar veren kişinin kusurlu hareketinin ve bu hareketin bir zarara yol açtığının kanıtlanması gerekmektedir. Hukukun bu temel prensipleri, tazminat davalarının yapı taşını oluşturur.

Tazminat Türleri ve Kapsamları

Tazminat davaları genellikle iki ana kategori altında incelenebilir: Maddi tazminat ve manevi tazminat.

 1. Maddi Tazminat: Kişinin uğradığı ekonomik kayıpları kapsar. İş göremezlik, sağlık giderleri, maddi zararlar gibi doğrudan mali kayıpları içerebilir.
 2. Manevi Tazminat: Maddi olmayan genellikle duygusal ya da psikolojik zararları telafi etmeyi amaçlar. Fiziksel ya da duygusal acı gibi soyut zararlar bu kategoriye girer.

Her iki tazminat türü de zarar gören kişinin yaşadığı olumsuzlukları en aza indirgemeye çalışır. Ancak manevi tazminatın maddi bir karşılığı olmadığı için, bu tazminat türünün belirlenmesi çoğu zaman daha karmaşık bir hal alabilir.

En iyi iş hukuku avukatı özlem baysal

Tazminat Davalarında Sıkça Karşılaşılan Durumlar

Tazminat davaları geniş bir yelpazede incelenebilecek durumları kapsar. Bu davaların birçoğu günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız bazı olaylarla doğrudan ilişkilidir. Kişisel yaralanmalardan mal varlığına verilen zararlara kadar, birçok farklı senaryo tazminat taleplerine yol açabilir. Şimdi bu tür durumlar üzerinde durarak, tazminat davalarının en yaygın örneklerini inceleyeceğiz.

Kişisel Yaralanmalar

Kişisel yaralanma davaları, tazminat hukukunun en sık rastlanan alanlarından biridir. Bu tür davalarda bir kişinin bedensel ya da ruhsal bütünlüğüne zarar verildiğinde, zarar gören kişi tazminat talebinde bulunabilir. Yaralanma nedenleri arasında trafik kazaları, iş kazaları, tıbbi ihmaller ve benzeri durumlar sayılabilir.

Bu davaların kritik noktası, zararın ve bu zararın nedeninin açıkça kanıtlanabilmesidir. Örnek olarak bir trafik kazasında yaralanan bir kişi, kazanın karşı tarafın ihmalinden kaynaklandığını kanıtlamalıdır. Benzer şekilde, tıbbi ihmal sonucu oluşan zararlarda da zararın ihmal nedeniyle ortaya çıktığının ispatı gereklidir.

Mal Varlığına Verilen Zararlar

Mal varlığına verilen zararlar ise genellikle maddi zararlar olarak tanımlanır. Bu tür zararlar kişinin malına veya mülküne verilen fiziksel zararları içerebilir. Mesela bir mülkün kasten tahrip edilmesi, kaza sonucu bir aracın zarar görmesi veya bir işletmenin haksız rekabet nedeniyle uğradığı zararlar bu kategoriye girer.

Bu tür davalarda zararın boyutunun ve zararın sebebinin net bir şekilde belirlenmesi önem taşır. Dahası zararın telafisi için gerekli olan maddi tutarın hesaplanması da büyük bir önem arz eder. Bu hesaplama, zararın kapsamına ve nedenine göre değişiklik gösterebilir.

Maddi Tazminatın Hukuki Çerçevesi

Tazminat hukukunun en sık ele alınan konularından biri maddi tazminattır. Maddi tazminat kişilere veya şirketlere verilen maddi zararların giderilmesi amacıyla ödenen miktarı ifade eder. Bu tazminat türü genellikle kazalar, ihmal durumları veya sözleşmeye aykırı hareketler sonucu ortaya çıkan mali kayıpları kapsar. Hukuki açıdan maddi tazminatın temelini, zararın ve bu zararın sebebinin net bir şekilde belirlenmesi oluşturur.

Maddi Zararların Hesaplanması

Maddi zararların hesaplanması tazminat davalarında merkezi bir rol oynar. Zararın miktarının belirlenmesi, tazminatın adil ve gerçekçi bir şekilde hesaplanmasını sağlar.

Bu hesaplama genellikle şu unsurları içerir:

 1. Doğrudan Zararlar: Hasar gören mülkün onarım maliyeti, kaybedilen eşyaların değeri gibi doğrudan mali kayıplar.
 2. Dolaylı Zararlar: Zararın dolaylı sonuçları, örneğin iş kaybı veya iş fırsatlarının kaçırılması.

Her durumda zararın miktarının ve sebebinin kanıtlanması gerekmektedir. Zarar gören tarafın maddi kaybının belgelenmesi ve bu kaybın nedeninin açıkça ortaya konulması esastır.

Gelir Kaybı ve Tedavi Giderleri

Maddi zararların hesaplanmasında özellikle önemli olan iki unsur gelir kaybı ve tedavi giderleridir:

 1. Gelir Kaybı: Kişinin kazanç kapasitesinin azalması veya tamamen kaybolması durumlarında hesaplanır. Örnek vermek gerekirse bir iş kazası sonucu çalışamaz hale gelen bir kişinin gelir kaybı, tazminat miktarının belirlenmesinde önemli bir faktördür.
 2. Tedavi Giderleri: Kazadan sonra gerekli olan tıbbi tedavilerin masrafları da tazminat hesaplamasına dahil edilir. Hastane masrafları, rehabilitasyon giderleri ve ilaç masraflarını kapsayabilir.

Bu unsurların hesaplanması kişinin yaşam standardını kazadan önceki seviyeye getirmeye yönelik bir amaç taşır. Bundan ötürü gelir kaybının ve tedavi giderlerinin doğru ve adil bir şekilde hesaplanması, tazminat davalarının temelini oluşturur.

Manevi Tazminat ve Hesaplama Yöntemleri

Manevi tazminat hukuki süreçlerde sıklıkla karşılaşılan ve kişisel hakların ihlali sonucu duygusal, ruhsal zararların giderilmesi amacıyla verilen bir tazminat türüdür. Maddi zararlar somut değerlerle ölçülürken, manevi zararların hesaplanması daha soyut kriterlere dayanır.

Manevi Zararın Hukuki Tanımı

Manevi zarar bireyin duygusal veya ruhsal bütünlüğüne verilen zararı ifade eder. Bu zarar genellikle somut bir maddi karşılığı olmayan, kişinin yaşam kalitesi ve psikolojik durumunu etkileyen durumlardan kaynaklanır. Manevi zararın hukuki tanımı şu unsurları içerir:

 • Duygusal Acı ve Üzüntü: Kişisel bir kayıp, ihmal veya haksız bir eylem sonucu yaşanan duygusal sıkıntılar.
 • Ruhsal Travma: Kazalar, saldırılar veya ciddi ihmaller sonucu bireyin ruhsal sağlığının bozulması.

Manevi zarar genellikle bireyin yaşam kalitesindeki düşüş, sosyal ilişkilerdeki zorlanmalar ve genel yaşam memnuniyetindeki azalmayla ilişkilendirilir.

Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Dikkat Edilen Hususlar

Manevi tazminatın belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli hususlar vardır:

 1. Zararın Derinliği ve Süresi: Zararın birey üzerindeki etkisinin derinliği ve süresi, tazminat miktarının belirlenmesinde temel bir faktördür.
 2. Olayın Ciddiyeti: Manevi zarara neden olan olayın ciddiyeti ve etkisi de dikkate alınır. Örneğin, ağır bir trafik kazası sonucu yaşanan travma, daha ciddi bir manevi zarar olarak değerlendirilebilir.
 3. Bireysel Koşullar: Zarar gören kişinin yaş, sağlık durumu ve sosyal durumu gibi bireysel koşulları da tazminat miktarını etkileyebilir.
 4. İhmalin Derecesi: Zararın oluşumunda karşı tarafın ihmalinin derecesi de tazminatın hesaplanmasında önemli bir unsurdur.

Manevi tazminatın belirlenmesi sürecinde zararın somut olmayan yapısı nedeniyle, genellikle hakimlerin takdirine büyük bir yer verilir. Bu takdir sürecinde zarar gören kişinin yaşadıkları ve bu durumun onun hayatına etkisi detaylı bir şekilde değerlendirilir.

Tazminat Davası Sürecinin İşleyişi

Tazminat davaları bireysel ya da kurumsal hakların ihlali sonucu ortaya çıkan zararların giderilmesi için yargı önünde gerçekleştirilen süreçlerdir. Bu aşama davanın açılmasından kararın verilmesine kadar bir dizi aşamadan oluşur.

Davanın Açılması ve İlk İşlemler

Tazminat davası süreci dava dilekçesinin ilgili mahkemeye sunulmasıyla başlar. Bu aşama, sürecin hukuki temellerini atar ve dava sürecinin resmen başlamasını sağlar. İlk işlemler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Dava Dilekçesi Hazırlama: Davacı, zararının detaylarını ve tazminat talebini içeren bir dava dilekçesi hazırlar. Bu dilekçe davanın konusunu, tarafları, talepleri ve hukuki gerekçeleri içerir.
 2. Mahkemeye Başvuru: Dava dilekçesi ilgili hukuk mahkemesine sunulur. Mahkeme davanın kabul edilebilirliğini değerlendirir.
 3. Davanın İlanı ve Tebliği: Dava kabul edildiğinde davalı tarafa dava tebliği yapılır. Davalının dava hakkında bilgilendirilmesi ve sürece dahil olması için gereklidir.
 4. Cevap Süresi ve Hazırlık: Davalı tebligatı aldıktan sonra belirli bir süre içinde cevap vermek zorundadır. Bu süre içinde davalı savunmasını hazırlar.

Aşamalar dava sürecinin resmi olarak başlamasını sağlar ve her iki tarafın da hukuki haklarının korunmasına yöneliktir.

Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Dava sürecinin en kritik aşamalarından biri delillerin toplanması ve değerlendirilmesidir. Bu aşamada taraflar iddialarını destekleyecek delilleri sunarlar:

 1. Delil Toplama: Davacı ve davalı iddialarını destekleyecek belgeler, tanık ifadeleri, uzman raporları gibi delilleri toplar.
 2. Delillerin Sunumu: Toplanan deliller mahkeme tarafından incelenmek üzere sunulur. Bu deliller, davanın seyrini belirleyici niteliktedir.
 3. Delillerin Mahkemece Değerlendirilmesi: Mahkeme sunulan delilleri hukuki açıdan değerlendirir ve bunların dava ile ilgili olup olmadığını, geçerli ve inandırıcı olup olmadığını inceler.
 4. Tanık Dinlemeleri ve Uzman Görüşleri: Gerek görüldüğünde tanıklar dinlenir ve alanında uzman kişilerden görüş alınır.

Bu proseste objektif ve adil bir değerlendirme yapılması için mahkeme, sunulan delilleri dikkatli bir şekilde inceler. Delillerin değerlendirilmesi davanın sonucu üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Tazminat Avukatına Ulaşın!

Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Tazminat davalarında hangi mahkemenin görevli ve yetkili olduğunun belirlenmesi, davanın başarılı bir şekilde işlemesi için kritik bir öneme sahiptir. Görev ve yetki davanın usulü açıdan doğru mahkemede görülmesini sağlar ve yargılama sürecinin hız ve etkinlik kazanmasına yardımcı olur. Şimdi de tazminat davalarında görevli ve yetkili mahkemelerin nasıl belirlendiği üzerine odaklanacağız.

Yetki ve Görevli Mahkemelerin Belirlenmesi

 1. Görev Kavramı: Görev bir davayı hangi tür mahkemenin görüp göremeyeceğini belirler. Örneğin, iş mahkemeleri işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkları, hukuk mahkemeleri ise genel nitelikteki tazminat davalarını ele alır.
 2. Yetki Kavramı: Yetki ise, hangi mahkemenin coğrafi olarak dava ile ilgili olduğunu ifade eder. Davanın konusu ve tarafların ikametgahı, hangi mahkemenin coğrafi olarak yetkili olduğunu belirler.
 3. Dava Konusu ve Tarafların İkametgahı: Tazminat davalarında, davanın konusu ve tarafların ikametgahı görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesinde temel ölçüttür. Örneğin, kazanın meydana geldiği yer ya da tarafların ikametgahı baz alınarak yetkili mahkeme belirlenebilir.
 4. Hukuki Düzenlemeler ve İçtihatlar: Türk hukuk sistemindeki düzenlemeler ve Yargıtay içtihatları, görev ve yetki konusunda rehberlik eder. Özellikle karmaşık davalarda bu yönlendirmeler, doğru mahkemenin tespit edilmesinde önemli bir rol oynar.
 5. Usul Ekonomisi ve Erişilebilirlik: Mahkemenin belirlenmesinde usul ekonomisi ve erişilebilirlik de önemli faktörlerdir. Davanın, taraflar için erişilebilir ve hızlı bir şekilde sonuçlanması amaçlanır.

Görev ve yetkinin doğru belirlenmesi, adaletin sağlanması ve davanın etkin bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşır.

Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süreçleri

Tazminat davalarında zamanaşımı süreleri, davacının haklarını korumak için bilinmesi gereken önemli bir konudur. Bu işleyişler hakkın kullanılmasını sınırlayan zaman dilimlerini ifade eder ve hukuk sistemimizde adaletin zamanında tecelli etmesini sağlar.

Zamanaşımının Başlangıcı ve Hesaplanması

 1. Zamanaşımının Başlangıcı: Tazminat hakkının doğduğu tarih, zamanaşımı sürecinin başlangıcını işaret eder. Bir trafik kazasında, kaza tarihinden itibaren zamanaşımı süreci başlar.
 2. Hesaplama Yöntemleri: Genel olarak Türk hukukunda zamanaşımı süreleri olayın gerçekleştiği tarihten itibaren hesaplanır. Fakat bazı özel durumlarda, zararın fark edildiği tarih veya zarar verenin kimliğinin öğrenildiği tarih esas alınabilir.
 3. Hukuki Düzenlemeler: Farklı türdeki tazminat davaları için zamanaşımı süreleri değişiklik gösterebilir. Bu sebeple Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatlar, bu sürelerin doğru hesaplanması için rehber niteliğindedir.

Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller

 1. Durduran Haller: Bazı durumlar zamanaşımı sürecini geçici olarak durdurabilir. Örneğin, tarafların uzlaşma görüşmeleri sırasında zamanaşımı süreci durur.
 2. Kesen Haller: Zamanaşımı süresini baştan başlatan haller, kesme halleri olarak adlandırılır. Bu hallerden biri, dava açılmasıdır. Dava açıldığında, zamanaşımı süresi sıfırlanır ve yeniden hesaplanır.
 3. Hukuki Sonuçlar: Zamanaşımı süresinin dolması, hak sahibinin talebinin mahkemede reddedilmesine yol açar. Dolayısıyla zamanaşımını durduran ya da kesen hallerin iyi anlaşılması, hak kayıplarını önler.

İletişime Geçmek İçin Tıklayın!

İş hukuku avukatı iletişim

Tazminat Davalarında Avukat Rolü ve Önemi

Tazminat davalarında avukatın rolü sadece hukuki süreçlerde rehberlik etmekle sınırlı değildir; müvekkilinin haklarını en etkin şekilde savunmak ve adil bir sonuca ulaşılmasını sağlamakla da ilgilidir.

Avukat Seçimi ve Avukatlık Hizmetlerinin Kapsamı

 1. Avukat Seçiminin Önemi: Tazminat davalarında doğru avukat seçimi davanın başarısını doğrudan etkileyebilir. Uzmanlık alanı, tecrübe, iletişim becerileri ve müvekkil ile uyum, ideal avukatı seçerken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir.
 2. Hizmetlerin Kapsamı:
 • Hukuki Danışmanlık: Avukatlar, tazminat davalarında hukuki süreçler, haklar ve yükümlülükler hakkında danışmanlık yapar.
 • Dava Hazırlığı ve Takibi: Dava dosyasının hazırlanması, delillerin toplanması ve davanın takibi gibi evrelerde aktif rol alır.
 • Müzakere ve Uzlaşma: Tazminat davalarında çoğu zaman uzlaşma yoluna gidilir. Avukat müvekkilinin çıkarlarını en iyi şekilde temsil ederek, uygun bir uzlaşma sağlamaya çalışır.
 • Mahkeme Sürecinde Temsil: Mahkemede etkili bir şekilde temsil, tazminat davalarının kritik bir parçasıdır. Avukat müvekkilinin haklarını savunur ve hukuki argümanlarını sunar.
 1. Avukatın Etkisi: Doğru avukatın seçimi, davanın daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar, olası hukuki hataların önüne geçer ve dava sonuçlarının müvekkil lehine olmasına katkıda bulunabilir.

En iyi tazminat avukatı seçimi ve etkin hizmet alımı tazminat davalarının başarıyla sonuçlanmasının anahtarlarından biridir.

Dava Dosyasının Hazırlanması ve Dilekçeler

Tazminat davalarında dava dosyasının titizlikle hazırlanması, davanın başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu aşama dava dilekçesinin hazırlanmasından, ek belgelerin ve delillerin sunulmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Dava Dilekçesinin Hazırlanması

 1. Dilekçenin Önemi: Dava dilekçesi, mahkemeye sunulan ilk resmi belgedir ve davacının iddialarını, taleplerini ve delillerini içerir. Bu belge, davanın ilk izlenimini oluşturur ve davanın seyrini etkileyebilir.
 2. Dilekçe İçeriği:
 • Tarafların Bilgileri: Davacı ve davalıya ait kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Olayın Açıklaması: Zarara uğratan olayın detaylı bir açıklaması.
 • Talepler ve Gerekçeler: Talep edilen tazminat miktarı ve bu talebin hukuki gerekçeleri.
 • Delil Listesi: Davacının iddialarını destekleyen delillerin listesi.
 1. Hukuki Usul Kuralları: Dilekçe, belirli hukuki usul kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu dilekçenin kabul edilebilirliği ve etkililiği için önemlidir.

Ek Belgeler ve Delil Sunumu

 1. Belgelerin Toplanması: Davanın dayandığı olaylarla ilgili tüm belgeler toplanmalıdır. Bunlar arasında, sağlık raporları, kazanç kayıplarını gösteren belgeler, tanık ifadeleri gibi kanıtlar yer alabilir.
 2. Delil Sunumu:
 • Delillerin Sınıflandırılması: Sunulacak deliller, somut (fiziksel) ve soyut (ifadeler, raporlar vb.) olarak sınıflandırılabilir.
 • Delillerin Sunumu: Deliller, dilekçe ekinde veya mahkeme sürecinde sunulabilir. Sunum şekli, delilin niteliğine ve hukuki gerekliliklere göre değişebilir.
 1. Stratejik Hazırlık: Dava dosyasının etkili bir şekilde hazırlanması, davanın stratejisini belirlemede önemli bir rol oynar. Davacının hukuki pozisyonunu güçlendirir ve mahkemede daha ikna edici bir duruş sergilemesine yardımcı olur.

Dava dosyasının hazırlanması ve dilekçelerin sunumu, tazminat davalarında hukuki sürecin başarısı için temel taşları oluşturur.

Duruşma Süreci ve İşleyişi

Tazminat davalarında duruşma süreci davanın seyri ve sonucu açısından büyük öneme sahiptir. Bu gelişim hem davacı hem de davalı taraf için çeşitli adımları ve önemli hususları içerir.

Duruşmada Yapılması Gerekenler

 1. Duruşmaya Hazırlık:
 • Dava Dosyasının İncelenmesi: Davacı ve davalı taraf, dava dosyasını ve sunulan delilleri önceden incelemelidir.
 • Savunma Stratejisi: Taraflar, avukatlarıyla birlikte savunma stratejilerini belirlemeli ve duruşma için hazırlık yapmalıdır.
 1. Duruşmada Davranış:
 • Resmiyet ve Saygı: Mahkeme ortamında resmi ve saygılı bir tavır sergilenmelidir.
 • Açık ve Net İfade: Taraflar ve avukatlar, iddia ve savunmalarını açık, net ve öz bir şekilde ifade etmelidir.
 1. Soru-Cevap Kısmı:
 • Soru Yöneltme: Hakim ve tarafların avukatları tarafından sorular yöneltilir.
 • Cevap Verme: Sorulara doğru, açık ve net cevaplar verilmesi gerekir.

Tanık ve Bilirkişi Beyanları

 1. Tanıkların Rolü:
 • Tanık Seçimi: Davacı ve davalı taraf olayı aydınlatabilecek ve iddialarını destekleyebilecek tanıkları seçmelidir.
 • Tanık İfadeleri: Tanıklar olaylar hakkında bilgi sahibi oldukları ölçüde, duruşmada ifade verirler.
 1. Bilirkişi Raporları:
 • Bilirkişi Atanması: Karmaşık konuların çözümünde bilirkişiler devreye girer.
 • Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi: Bilirkişi raporları, davanın teknik ve uzmanlık gerektiren yönlerine ışık tutar.
 1. Beyanların Etkisi:
 • Karar Sürecine Etkisi: Tanık ve bilirkişi beyanları, hakimin karar sürecinde büyük öneme sahiptir.
 • Hukuki Değerlendirme: Bu beyanlar dava dosyasında sunulan diğer delil ve belgelerle birlikte değerlendirilir.

Karar Aşaması ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Tazminat davalarında karar aşaması sürecin sonucunu belirleyen kritik bir evredir. Bu aşama mahkeme kararlarının analizini ve kararlara yapılabilecek itirazları içerir. Bu kısımda mahkeme kararlarının nasıl analiz edilmesi gerektiği ve karara itiraz yolları detaylıca ele alınacaktır.

Mahkeme Kararlarının Analizi

 1. Kararın Okunması ve Anlaşılması:
 • Karar Metninin İncelenmesi: Kararın her bölümü detaylıca incelenmeli ve hukuki terminolojiye dikkat edilmelidir.
 • Hüküm ve Gerekçeler: Kararın hükmü ve bunun gerekçeleri anlaşılmalıdır.
 1. Kararın Hukuki Yönleri:
 • Yasal Dayanaklar: Kararda atıfta bulunulan yasal dayanaklar değerlendirilmelidir.
 • Örnek Kararlar: Benzer davalar ve önceki kararlarla karşılaştırma yapılmalıdır.
 1. Sonuçların Değerlendirilmesi:
 • Tazminat Miktarı: Kararla belirlenen tazminat miktarının adil ve yeterli olup olmadığı değerlendirilmelidir.
 • Uygulanabilirlik: Kararın uygulanabilirliği ve pratikteki etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Karara İtiraz Yolları

 1. İtiraz Süreçleri:
 • İtiraz Hakkı ve Süresi: Karara itiraz edilecekse, bu hakkın süresi içinde kullanılması gerekir.
 • İtiraz Mercileri: Yerel mahkeme kararlarına üst mahkemelere (bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay vb.) itiraz edilebilir.
 1. İtirazın Hazırlanması:
 • İtiraz Gerekçeleri: İtirazın hangi hukuki gerekçelere dayandırıldığı açıkça belirtilmelidir.
 • Ek Delil ve Belgeler: İtiraz sürecinde yeni delil ve belgeler sunulabilir.
 1. İtirazın Sonuçları:
 • Kararın Değişmesi: İtiraz başarılı olursa, kararın değiştirilmesi veya iptali mümkün olabilir.
 • İtirazın Reddi: İtirazın reddedilmesi durumunda, karar kesinleşir ve uygulamaya konulur.

Tazminat Davalarında İstinaf ve Yargıtay Süreçleri

Tazminat davalarında yerel mahkeme kararlarına karşı yapılan itirazlar, istinaf ve Yargıtay süreçlerini başlatır. Kararların yeniden değerlendirilmesini ve hukuki anlamda bir üst merciin görüşünün alınmasını sağlar. İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay süreci, tazminat davalarının hukuki yolculuğunda kritik öneme sahiptir.

İstinaf Mahkemesindeki İşlemler

 1. İstinafa Başvuru:
 • Başvuru Süreci: Yerel mahkeme kararına karşı belirli bir süre içinde istinaf mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru Şekli ve Gerekçeleri: Başvurunun usulüne uygun ve gerekçeli olması şarttır.
 1. Dava Dosyasının İncelemesi:
 • Dosya Aktarımı: Yerel mahkemedeki dava dosyası istinaf mahkemesine aktarılır.
 • Dosya İncelemesi: Mahkeme, dosyadaki delil ve belgeleri yeniden değerlendirir.
 1. Karar Verme Süreci:
 • Hukuki Değerlendirme: İstinaf mahkemesi, hukuki yönlerden davanın yeniden değerlendirmesini yapar.
 • Kararın İlanı: İstinaf mahkemesinin kararı açıklandığında, bu kararın sonuçları ve uygulanabilirliği değerlendirilmelidir.

Yargıtay Süreci ve Önemi

 1. Yargıtay’a Başvuru:
 • Başvuru Koşulları: İstinaf mahkemesinin kararına karşı Yargıtay’a başvuru, belirli şartlar altında mümkündür.
 • Süreç ve Usul: Başvurunun zamanında ve doğru usulle yapılması gerekmektedir.
 1. Dava Dosyasının Değerlendirilmesi:
 • Dosya İncelemesi: Yargıtay, dosyayı detaylıca inceler ve hukuki analiz yapar.
 • Önceki Kararların İncelenmesi: İstinaf mahkemesinin kararı ve yerel mahkeme kararları gözden geçirilir.
 1. Yargıtay Kararı:
 • Kararın Açıklanması: Yargıtay’ın kararı, davanın sonucunu belirleyici nitelikte olabilir.
 • Kararın Etkileri: Yargıtay kararının uygulanması ve hukuki sürecin sonlandırılması.

Davalarda Anlaşma ve Uzlaşma Yolları

Tazminat davalarında uzlaşma ve anlaşma yolları tarafların mahkeme sürecini uzatmadan ve ek maliyetler oluşturmadan bir çözüme ulaşmalarını sağlar. Bu yöntemler genellikle daha hızlı, daha az maliyetli ve daha az stresli olabilir. Uzlaşma ve arabuluculuk mekanizmaları tazminat davalarında önemli bir alternatif çözüm yoludur.

Uzlaşma Sürecinin Avantajları ve Dezavantajları

 1. Avantajları:
 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Mahkeme süreçlerine kıyasla daha hızlı sonuçlanır ve daha az maliyetlidir.
 • Gizlilik: Taraflar arasındaki anlaşma genellikle gizli tutulur.
 • Esneklik: Taraflar, kendi ihtiyaç ve şartlarına göre anlaşabilir.
 1. Dezavantajları:
 • Hukuki Güvencesizlik: Mahkeme kararları kadar bağlayıcı ve resmi olmayabilir.
 • Tarafların İş Birliği Gerekliliği: Her iki tarafın da uzlaşmaya açık olması gerekmektedir.
 • Adil Sonuçların Garantisi Olmaması: Taraflardan birinin daha baskın olması durumunda adil sonuçlar elde edilemeyebilir.

Arabuluculuk ve Uzlaşma Mekanizmaları

 1. Arabuluculuk Süreci:
 • Tarafsız Bir Arabulucunun Rolü: Taraflar arasında bir köprü görevi görerek, çözüm odaklı diyalogları teşvik eder.
 • Anlaşmaya Varılma Süreci: Tarafların ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşılması hedeflenir.
 1. Uzlaşma Mekanizmaları:
 • Doğrudan Müzakereler: Taraflar arasında doğrudan yapılan görüşmelerle uzlaşma sağlanabilir.
 • Yasal ve Hukuki Destek: Avukatlar ve hukuk danışmanları, anlaşma sürecinde önemli rol oynayabilir.

Tazminat Davalarıyla İlgili Sık Sorulan Sorular

 • Tazminat davası açma süresi ne kadardır?

  Tazminat talebinde bulunmak için genel olarak 2 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Bu süre zararın veya zarar verenin öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

 • Tazminat davası için hangi mahkemeye başvurulur?

  Zararın türüne ve miktarına göre asliye hukuk mahkemeleri veya sulh hukuk mahkemeleri yetkili olabilir.

 • Maddi ve manevi tazminat arasındaki fark nedir?

  Maddi tazminat maddi zararları; manevi tazminat ise kişinin duygusal veya psikolojik zararlarını karşılar.

 • Trafik kazası durumunda tazminat miktarı nasıl belirlenir?

  Kazada meydana gelen zararların miktarı, kusur durumu ve sigorta kapsamı değerlendirilerek tazminat miktarı belirlenir.

 • İş kazası sonucu tazminat alabilir miyim?

  İş kazası sonucu meydana gelen zararlar için işvereninizden veya ilgili sigorta şirketinden tazminat talep edebilirsiniz.

 • Mesleki hata durumunda tazminat hakkım var mı?

  Sağlık hizmeti sırasında oluşan zararlar için mesleki hata davası açarak tazminat talep edilebilir.

 • Tazminat miktarını etkileyen faktörler nelerdir?

  Zararın büyüklüğü, mağdurun yaşam kalitesine etkisi ve kusur oranı gibi faktörler tazminat miktarını etkiler.

 • Dava açmadan tazminat alabilir miyim?

  Taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda dava açılmadan tazminat ödenebilir.

 • Zamanaşımı süresi dolduktan sonra tazminat talep edebilir miyim?

  Genellikle zamanaşımı süresi dolduktan sonra tazminat talebinde bulunulamaz. Ne var ki özel durumlar bu kuralın istisnası olabilir.

 • Manevi tazminat miktarı nasıl hesaplanır?

  Manevi tazminat miktarı, mahkemeler tarafından somut olayın özelliklerine göre belirlenir ve standart bir hesaplama yöntemi yoktur.

 • Tazminat davası açarken avukat tutmak zorunlu mu?

  Her ne kadar zorunlu olmasa da tazminat davalarının karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda profesyonel hukuki destek almak önemlidir.

 • Dava süreci ne kadar sürebilir?

  Davanın karmaşıklığına ve mahkemelerin iş yüküne göre aşama birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilir.

 • Tazminat alırsam vergi ödemek zorunda mıyım?

  Tazminat miktarları genellikle vergiden muaf tutulur, oysa özel durumlar için bir mali müşavirle danışmanız faydalı olur.

logo-footer