Ceza Hukuku toplum düzenini korumak ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak amacıyla oluşturulmuştur. Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık olarak ceza hukukuyla ilgili karmaşık ve hassas konuların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz.

Ceza davaları sıkça hassas ve duygusal olabilir bu nedenle deneyimli ve uzman bir hukuk ekibinin desteğine ihtiyaç duyulabilir. İster bir suçlamayla karşı karşıya olun ister mağdur tarafında yer alın hukuk büromuz suç ve ceza hukukuyla ilgili konuların tüm yönlerinde size profesyonel destek sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz arasında; suçlamaların araştırılması, savunma stratejilerinin geliştirilmesi, delillerin değerlendirilmesi, müzakereler, yargılama süreçlerinin yürütülmesi ve temyiz işlemleri gibi geniş bir yelpazede konular bulunmaktadır. Müvekkilimize en iyi sonucu sağlamak amacıyla her durumun özgün dinamiklerini ve yasal zorluklarını dikkate alarak özelleştirilmiş stratejiler geliştirmekteyiz.

Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık olarak adaletin sağlanması, haklarınızın korunması ve en iyi sonuca ulaşılması için sizin yanınızdadır. İstanbul’da yer alan hukuk büromuz ceza hukuku alanında güvenilir, profesyonel ve adil hizmetler ile her zaman yanınızdadır.

  Ceza Hukuku Avukatı
  Özlem BAYSAL

  İstanbul barosuna kayıtlı avukat Özlem Baysal, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve yargılama sürecinin çeşitli alanlarında uzun yıllar görev almıştır.

  Halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak şirket ve kişilerin dava süreçlerinde vekil olarak temsili; her türlü sözleşmenin hazırlanması, arabuluculuk ve uzlaştırma süreçleri, idari ve cezai soruşturma takibi, boşanma, miras, tapu iptal davaları, fikri ve sınai hakların korunması, ceza davaları, tazminat talepleri başta olmak üzere hukukun her alanında hizmet vermektedir.

  Ceza Davalarında
  Uzmanlık Alanlarımız

  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Uzmanlık Alanı
  Diğer Ceza Davaları →

  Ceza Hukuku Nedir?

  Ceza hukuku toplum düzenini, bireylerin yaşam, mülkiyet gibi temel haklarını ve devletin yasal düzenini korumayı amaçlar. Bu yasal dal suç olarak kabul edilen fiil veya davranışları düzenler ve bunlara uygulanacak yaptırımları belirler.

  Ceza hukuku tam olarak nedir ve bu alandaki yargılama süreci nasıl işler?

  Ceza hukuku suç ve cezanın tanımını yapan, suçlulara ne tür cezalar verileceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Temel amacı toplum içindeki düzeni sağlamak, bireylerin haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemektir.

  Ceza Hukukunun Öğeleri

  • Suç: Yasal olarak yanlış ve yaptırıma tabi tutulan eylem veya davranış.
  • Cezalandırma: Suç işleyen kişiye uygulanan yaptırım, hapis cezası veya para cezası olabilir.
  • Kanunilik İlkesi: Bir eylemin suç sayılabilmesi için önceden yasal olarak tanımlanmış olması gereklidir.

  Ceza Hukukunun Önemi

  Ceza hukuku toplum düzeninin sağlanması ve devlet otoritesinin korunması açısından hayati öneme sahiptir. Yasaların uygun bir şekilde uygulanması, insan haklarının korunması ve suçların önlenmesi, ceza hukukunun kilit bileşenleridir.

  Ceza Hukukunda Uzmanlık

  Ceza hukuku uzmanları suçlamalar, savunma, yargılama süreçleri gibi karmaşık konularla ilgilenirler. Hem suçlananları temsil etmek hem de mağdur olanları korumak, bu alandaki avukatlar için önemli görevlerdendir.

  Ceza hukuku toplumun huzur ve güvenliğinin korunması için kritik bir öneme sahiptir. Bu alandaki yasalar suçların tanımını yapmak, suçluları cezalandırmak ve suç işlenmesini önlemekle yükümlüdür.

  Ceza Hukuku Davası Neleri Kapsar?

  Ceza hukuku davası bir suç iddiasının yargı önünde ele alındığı süreçtir. Suç iddiası belirli bir yasa veya düzenlemeye aykırı hareket edildiğine dair iddiayı içerir. Ceza hukuku davaları aşağıdaki ana unsurları ve fazlasını kapsar:

  1. Suçun Tanımı: Ceza hukuku davasının başlangıcında suçun yasalar çerçevesinde ne şekilde işlendiğinin tanımı yapılır. Bu tanım suçun türüne, niteliğine, ağırlığına ve diğer spesifik faktörlere bağlı olarak değişebilir.
  2. Soruşturma ve Kovuşturma: Suç iddiasının ardından, polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatılır. Bu süreç delillerin toplanması, şüphelilerin sorgulanması ve olayın detaylarının incelenmesi gibi aşamalardan oluşur.
  3. İddianame ve Dava Açılması: Soruşturma sonunda savcılık şüphelinin suç işlediğine dair yeterli delil bulursa, iddianame hazırlar ve dava açar. İddianame suçun ne olduğunu, nasıl işlendiğini ve hangi yasaların ihlal edildiğini açıkça belirtir.
  4. Yargılama Süreci: Dava açıldığında, mahkeme süreci başlar. Bu aşamada hem savunma hem de iddia makamı, delillerini ve argümanlarını sunarlar. Tanıklar dinlenir, deliller incelenir ve yargıç veya jüri, suçlamanın doğruluğunu değerlendirir.
  5. Cezanın Belirlenmesi: Eğer şüpheli suçlu bulunursa, yargıç cezanın ne olacağını belirler. Cezanın türü ve boyutu, suçun ağırlığına, şüphelinin önceki sabıkalarına, suçun etkilerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
  6. Temyiz Hakkı: Yargılama sürecinin sonunda her iki tarafın da kararı temyiz etme hakkı olabilir. Temyiz yüksek bir mahkemede davanın yeniden incelenmesi anlamına gelir.
  7. Mağdur Hakları: Ceza hukuku davaları aynı zamanda mağdur haklarını da içerir. Mağdurun güvenliği, gizliliği ve haklarının korunması, yargılama sürecinin önemli bir parçasıdır.

  Ceza hukuku davası suç iddialarının adil ve etkin bir şekilde ele alındığı karmaşık bir süreçtir. Bu süreç suçun tanımından yargılamanın sonuçlanmasına, temyiz hakkından mağdur haklarının korunmasına kadar çok sayıda aşamayı içerir. İlgili tarafların haklarının adil bir şekilde temsil edildiğinden emin olmak için, deneyimli bir ceza hukuku avukatının rehberliği genellikle önemli olabilir.

  Ceza Davalarında Arabulucu Zorunlu Mudur?

  Ceza davalarında arabuluculuk genellikle suç tipine ve yargı sisteminin işleyişine bağlı olarak değişir. Türkiye’deki mevcut hukuk sisteminde ceza davalarında arabuluculuk zorunlu bir süreç değildir.

  Arabuluculuk tarafların anlaşmazlıklarını tarafsız bir üçüncü tarafın yardımıyla çözmeye çalıştığı bir süreçtir. Özellikle ticaret hukuku, aile hukuku gibi özel hukuk uyuşmazlıklarında kullanılan bir yöntem olup, ceza hukuku gibi kamu hukuku alanında genellikle uygulanmaz.

  Ancak bazı ülkelerde ve belirli ceza davalarında, özellikle daha az ciddi suçlar söz konusu olduğunda, arabuluculuk veya uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları teşvik edilebilir. Bu tür durumlar genellikle taraflar arasında uzlaşma sağlanabileceği düşünülen, şiddet içermeyen ve kişilerarası nitelikte olan suçlarda olabilir.

  Ceza davalarında arabuluculuk zorunlu bir süreç değildir. Ancak bazı durumlar ve yargı sistemlerinde, ceza yargılamasının alternatifi olarak kullanılabilir. Her durumun kendine has yasal gereklilikleri olduğundan, spesifik bir dava hakkında bilgi almak için bir avukatın veya hukuk uzmanının görüşü her zaman en güvenilir kaynak olacaktır.

  Ceza Mahkemesi Nedir?

  Ceza mahkemesi ceza davalarının görüldüğü, suç işlendiği iddia edilen kişilerin yargılandığı yargı merciidir. Bu mahkemeler suçun ne olduğunu, suçun işlenip işlenmediğini belirlemek ve suçlu bulunan kişilere uygun cezaları vermekle yükümlüdür.

  Türkiye’deki Ceza Mahkemeleri

  Türkiye’deki ceza mahkemeleri suçun niteliğine ve ağırlığına bağlı olarak farklılık gösterir:

  1. Sulh Ceza Mahkemesi: Daha az ağırlıktaki suçları ele alır. Bu tür suçlar genellikle basit yaralama, hakaret gibi suçları içerir.
  2. Asliye Ceza Mahkemesi: Sulh ceza mahkemesinin yetkisinde olmayan, ancak ağır ceza mahkemelerinin yetkisinde de olmayan suçları görür.
  3. Ağır Ceza Mahkemesi: Ciddi suçları örneğin cinayet, terör suçları, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar gibi suçları ele alır.

  Ceza mahkemesi ceza hukuku içerisinde suçların yargılanması ve karara bağlanması için hayati bir kurumdur. Her suç tipi için farklı mahkemeler bulunur ve bu mahkemeler suçun tanımlanması, delillerin incelenmesi, karar verilmesi ve cezanın belirlenmesi aşamalarından oluşan bir süreç izler. Süreç adaletin sağlanması ve toplum düzeninin korunması açısından oldukça önemlidir.

  Ceza Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

  Ceza Mahkemeleri suçların cezalandırılması ve adaletin sağlanması amacıyla özel olarak oluşturulan mahkemelerdir. Bu mahkemelerin görevleri genellikle aşağıda belirtildiği gibi sıralanabilir:

  1. Suçun Tanımlanması: Ceza mahkemesi suçun ne olduğunu ve hangi yasalara aykırı olduğunu belirler.
  2. Delil İncelemesi: İlgili deliller toplanır ve incelenir. Bunlar tanıkların ifadeleri, fiziksel kanıtlar, belgeler ve diğer delil türlerini içerebilir.
  3. Karar Verme: Mahkeme suçun işlenip işlenmediği konusunda karar verir. Eğer şüpheli suçlu bulunursa, uygun ceza belirlenir.
  4. Temyiz İmkanı: Verilen karara karşı temyiz hakkının kullanılması da ceza mahkemesi sürecinin bir parçasıdır.

  Ceza Mahkemeleri toplumun güvenliğinin sağlanması ve suçların adil bir şekilde yargılanması amacıyla büyük öneme sahiptir. Bu mahkemelerin görev ve yetkileri genellikle ceza hukukunun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yöneliktir.

  Ceza Mahkemesine Hangi Davalar Açılır?

  Ceza mahkemesine bir kişinin veya tüzel kişiliğin yürürlükteki ceza kanunlarına aykırı hareket ettiği iddiası üzerine açılan davalar gelir. Bunlar genellikle bireylerin veya toplumun genelini etkileyen suçları içerir. Ceza mahkemelerine hangi davaların açılacağı, suçun niteliğine, ağırlığına ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

  Ceza mahkemesinde işlenebilecek bazı suç türleri:

  1. Cinayet Suçları: Bir kişinin kasıtlı olarak öldürülmesi veya ölüme sebebiyet verilmesi.
  2. Hırsızlık ve Yağma Suçları: Başkasının malını izinsiz almak, zorla almak gibi suçlar.
  3. Cinsel Suçlar: Tecavüz, cinsel saldırı gibi suçlar.
  4. Uyuşturucu Suçları: Uyuşturucu madde imalatı, satışı, kullanımı veya dağıtımı.
  5. Yaralama Suçları: Bir kişinin fiziksel zarar görmesine neden olmak.
  6. Trafik Suçları: Alkollü araç kullanma, aşırı hız yapma gibi suçlar.
  7. Terör Suçları: Terör eylemleri, terör örgütlerine yardım ve yataklık.
  8. Dolandırıcılık ve Sahtekarlık Suçları: Dolandırıcılık, sahte belge düzenleme gibi suçlar.
  9. Devlet Güvenliğine Karşı Suçlar: Casusluk, devlet sırlarını ifşa etme gibi suçlar.
  10. Vergi ve Gümrük Kaçakçılığı Suçları: Vergi kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı gibi ekonomik suçlar.
  11. Fikri ve Sınai Haklar Suçları: Marka, patent ihlali gibi suçlar.

  Türkiye’de bu suçlar Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi gibi farklı mahkemelerde işlenebilir. Hangi mahkemenin yetkili olacağı, suçun ciddiyetine, ağırlığına ve ilgili yasal düzenlemelere bağlı olarak belirlenir.

  Ceza mahkemelerine getirilen davalarda savcılık suçu işlediği iddia edilen şüpheli ya da sanığı yargılar ve mahkeme, yasalar çerçevesinde adil bir yargılama yapar. Suçlu bulunan kişilere, suçun niteliğine uygun cezalar verilir.

  Ceza Hukuku Avukatı Ne Yapar?

  Ceza hukuku avukatı ceza davalarında hem savunma hem de müşteki tarafında yer alabilir. Bu uzmanlar, suçlu veya suçsuz olan bireylerin ve tüzel kişiliklerin haklarını korumakla yükümlüdür. İşte ceza hukuku avukatının temel görev ve sorumlulukları:

  Savunma Avukatı olarak:

  1. Müvekkilin Haklarını Koruma: Avukat, müvekkilinin yasal haklarını ve menfaatlerini korur.
  2. Delil İncelemesi: Davaya ilişkin tüm delilleri inceleyerek savunma stratejisi geliştirir.
  3. Müvekkil ile İletişim: Müvekkil ile sürekli iletişim halinde olup, durum hakkında bilgi verir.
  4. Kabul Anlaşması: Bazı durumlarda, savcılıkla pazarlık yaparak daha hafif bir ceza almayı sağlayabilir.
  5. Duruşma Hazırlığı: Tanıkları sorgular, savunma stratejisini geliştirir ve duruşma için hazırlanır.
  6. Duruşmada Savunma: Mahkemede müvekkilini aktif olarak savunur, tanıkları sorgular ve deliller sunar.

  Müşteki Avukatı olarak:

  1. Mağdurun Haklarını Koruma: Mağdurun haklarını ve çıkarlarını korumak için çalışır.
  2. Davanın Takibi: Davanın ilerleyişini yakından takip eder ve müvekkiline bilgi verir.
  3. Delil Toplama: Mağdurun davasını güçlendirmek için gerekli delilleri toplar.
  4. Mağdura Destek Olma: Mağdura, dava sürecinde moral ve psikolojik destek sağlar.
  5. Mağdur Adına Taleplerde Bulunma: Tazminat talepleri gibi mağdur adına taleplerde bulunabilir.

  Ceza hukuku avukatları hukuki sürecin karmaşıklığını anlamaya ve müvekkillerinin yasal haklarını en iyi şekilde korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda kamu düzeninin sağlanmasına ve adil bir yargılamaya olan inancın devam ettirilmesine de yardımcı olur. Ceza hukuku avukatının görevi; yalnızca müvekkilinin menfaatlerini korumak değil, aynı zamanda yargılama sürecinin adil ve etik bir şekilde yürütülmesine de katkı sağlamaktır.

  Ceza Mahkemelerinde Zaman Aşımı Süreleri Nelerdir?

  Ceza hukukunda zaman aşımı bir suçun işlendikten sonra belirli bir süre zarfında kovuşturulamayacak veya cezanın infaz edilemeyecek olması durumudur. Zaman aşımı süreleri, suçun ciddiyetine ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Türk Ceza Kanunu‘nda yer alan bazı zaman aşımı sürelerine genel olarak şu şekilde bakabiliriz:

  Kovuşturma Zaman Aşımı

  Bu suçun işlendikten sonra savcılığın soruşturma başlatma hakkının ne kadar süre içinde kullanılabileceğini belirtir.

  1. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası: Zaman aşımı işlemez.
  2. Müebbet Hapis Cezası: 40 yıl.
  3. 25 Yıldan Fazla Hapis Cezası: 30 yıl.
  4. 20 Yıldan 25 Yıla Kadar Hapis Cezası: 25 yıl.
  5. 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Hapis Cezası: 20 yıl.
  6. 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapis Cezası: 15 yıl.
  7. Diğer Hapis Cezaları: Suçun işlendiği tarihten itibaren suç için öngörülen azami cezanın yarısı kadar.
  8. Para Cezaları: 5 yıl.

  Cezanın İnfazı Zaman Aşımı

  Mahkeme tarafından verilen cezanın ne kadar süre içinde infaz edilmesi gerektiğini belirtir.

  1. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası: Zaman aşımı işlemez.
  2. Müebbet Hapis Cezası: 40 yıl.
  3. 25 Yıldan Fazla Hapis Cezası: 30 yıl.
  4. 20 Yıldan 25 Yıla Kadar Hapis Cezası: 25 yıl.
  5. 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Hapis Cezası: 20 yıl.
  6. Diğer Hapis Cezaları: Verilen cezanın süresi kadar.
  7. Para Cezaları: 5 yıl.

  Özel durumlar ve belirli suç türleri için farklı zaman aşımı süreleri olabilir, bu nedenle spesifik bir durum söz konusu olduğunda bir hukuk profesyonelinin görüşü alınmalıdır. Yine ceza hukuku dinamik bir alandır ve yasal düzenlemeler değişebilir, bu nedenle güncel yasalara başvurmak her zaman en doğrusudur.

  İstanbul’da Ceza Hukuku Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

  İstanbul’da ceza hukuku avukatına ulaşmanızın birkaç yolu olabilir.

  1. Çevrimiçi Arama:

  Günümüzde birçok avukat ve hukuk bürosu web siteleri ve sosyal medya aracılığıyla hizmet vermektedir. Google gibi bir arama motorunda “İstanbul ceza hukuku avukatı” gibi anahtar kelimeler kullanarak kolayca bulabilirsiniz. Bu siteler genellikle hizmetler, ücretler, iletişim bilgileri ve bazen de daha önceki dava tecrübeleri hakkında bilgi içerir.

  1. Arkadaş ve Aile Tavsiyeleri:

  Bir arkadaşınız veya ailenizden biri daha önce ceza hukuku avukatı ile çalışmış olabilir. Onların deneyimlerinden ve tavsiyelerinden yararlanabilirsiniz.

  1. Hukuk Dernekleri ve Barolar:

  İstanbul Barosu gibi resmi kuruluşlar, üyelerinin uzmanlık alanlarına göre listeler sunabilir. Bunlar genellikle güvenilir ve deneyimli avukatları içerir.

  1. Yerel İş Rehberleri:

  Yerel gazeteler, iş rehberleri veya sarı sayfalar gibi kaynaklar da hukuk büroları ve avukatlar hakkında bilgi içerebilir.

  1. Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri:

  Bazı avukatlar veya hukuk firmaları, ilk görüşmeyi ücretsiz olarak sunabilir. Bu, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

  Notlar:

  • Avukat seçerken deneyim, uzmanlık alanı, ücretler ve iletişim kolaylığı gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.
  • İlk görüşmeyi yüz yüze yapmak, avukatınızın sizin için uygun olup olmadığına dair daha iyi bir anlayış sağlayabilir.

  İstanbul’da ceza hukuku avukatına ulaşmanın birçok yolu vardır ve uygun olanı bulmak, kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Bir avukatla çalışmaya başlamadan önce beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı açıkça belirtmek önemlidir, böylece sizin için en uygun hizmeti sunabileceklerdir. Her zaman yalnızca güvenilir ve itibarlı kaynaklardan avukat seçmeye özen gösterin, böylece haklarınız en iyi şekilde korunur.

  Ceza Hukuku Avukatı İstanbul Barosuna Bağlı İse Faaliyetleri Nerededir?

  İstanbul Barosuna bağlı ceza hukuku avukatının faaliyetleri İstanbul içinde farklı bölgelerde ve mahkemelerde gerçekleşebilir. İstanbul Barosu Türkiye’nin en büyük barolarından biri olup, İstanbul içinde bulunan avukatların mesleki faaliyetlerini düzenlemekten sorumludur.

  İstanbul Barosuna bağlı bir ceza hukuku avukatının faaliyetleri şunları içerebilir:

  1. Mahkemelerde Temsil: İstanbul’da bulunan çeşitli ceza mahkemelerinde müvekkillerini temsil etme.
  2. Danışmanlık Hizmetleri: Ofislerinde veya uygun bir mekanda müvekkillere ceza hukuku ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunma.
  3. Dava Hazırlığı: İstanbul genelindeki kolluk kuvvetleri, adli merciler ve diğer resmi kurumlarla iş birliği yaparak dava hazırlığı yapma.
  4. Adli Yardım: İhtiyaca bağlı olarak, İstanbul’da bulunan farklı adli yardım bürolarında çalışma.
  5. İlgili Kurumlarla İş Birliği: Savcılıklar, polis merkezleri, ceza infaz kurumları gibi ilgili devlet organları ve özel kuruluşlarla İstanbul genelinde iş birliği yapma.

  İstanbul Barosuna bağlı bir avukatın ofisi İstanbul’un farklı bölgelerinden birinde yer alabilir. Ayrıca avukatın uzmanlık alanlarına ve müvekkillerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, İstanbul dışında da faaliyet gösterebilmesi mümkündür.

  İstanbul Barosuna bağlı bir ceza hukuku avukatı bulmak istediğinizde, Baro’nun resmi web sitesindeki avukat arama bölümünü kullanabilir veya doğrudan İstanbul Barosu ile iletişime geçebilirsiniz. Avukatın üyelik durumunu ve uzmanlık alanlarını kontrol etmek de iyi bir pratik olabilir.

  Avrupa Yakası Ceza Hukuku Avukatı

  İstanbul’un Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren bir ceza hukuku avukatı, ceza mahkemelerinin ve savcılıkların bulunduğu Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy, Sarıyer gibi birçok bölgede ceza davalarında hizmet verebilir.

  Ceza hukuku uzmanı bir avukat suç isnat edilen kişilere, suç mağdurlarına ve suçtan zarar görenlere, ceza yargılamasının tüm aşamalarında avukatlık hizmetleri sunabilir. Bu hizmetler soruşturma aşamasından başlayarak kovuşturma, yargılama, istinaf ve temyiz aşamalarını kapsar.

  İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan bu bölgeler, şehrin en yoğun ve hareketli kesimlerindendir. Bu da çok sayıda ceza davasının ve yargılamanın bu bölgelerde gerçekleşebileceği anlamına gelir.

  Ceza hukuku avukatı şüpheli, sanık, mağdur veya katılan statüsündeki kişilere aşağıdaki gibi hizmetler sunabilir:

  1. Soruşturma Aşamasında Temsil: Polis, jandarma veya savcılık nezdinde ifade verme, delil sunma, şüpheli veya sanık haklarının korunması gibi konularda destek sağlama.
  2. Dava Takibi: Yargılama sürecinin başlangıcından itibaren davanın takip edilmesi, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi gibi işlemlerde aktif olarak yer alma.
  3. Uzlaşma ve Arabuluculuk: Uygulanabilir durumlarda, taraflar arasında uzlaşma veya arabuluculuk yoluyla anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olma.
  4. İstinaf ve Temyiz Aşamalarında Temsil: İlk derece mahkemesinin kararının temyiz edilmesi veya istinaf başvurusu yapılması gibi yüksek yargı mercilerinde temsil etme.
  5. Ceza İnfaz Hukuku: Hükümlülerin ceza infaz kurumlarında haklarının korunması, şartlı tahliye, denetimli serbestlik gibi konularda yardımcı olma.

  İstanbul Avrupa Yakası’nda ceza hukuku avukatları tüm bu alanlarda deneyimli, etik değerlere bağlı ve müvekkillerinin haklarını titizlikle koruyan profesyoneller olarak hizmet sunarlar. Her türlü ceza hukuku sorununda sanık, şüpheli veya mağdurun yanında olup, yasal haklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktadırlar.

  Anadolu Yakası Ceza Hukuku Avukatı

  İstanbul’un Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren ceza hukuku avukatları Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir, Kartal, Pendik gibi birçok bölgede ceza davalarında hizmet verebilir. Anadolu Yakası, İstanbul’un Asya kıtasında yer alan kısmı olup birçok mahkeme, savcılık ve kolluk kuvvetinin bulunduğu alanlara ev sahipliği yapmaktadır.

  Anadolu Yakası’ndaki ceza hukuku avukatları şüpheli, sanık, mağdur veya katılan olarak ceza yargılamasında yer alan kişilere aşağıdaki gibi hizmetler sunabilirler:

  1. Soruşturma Dönemi Destek: Polis veya savcılık aşamasında yapılan soruşturmalarda, şüphelinin veya sanığın hukuki haklarını koruma, ifade alma, delil toplama gibi işlemlerde yardımcı olma.
  2. Dava Hazırlığı ve Takip: Ceza davasının etkin bir şekilde yürütülmesi için dava dosyasının hazırlanması, delillerin toplanması, tanıkların çağrılması gibi süreçleri yönetme.
  3. Mahkeme Temsili: Anadolu Yakası’nda yer alan ceza mahkemelerinde müvekkillerini aktif olarak temsil etme ve savunma yapma.
  4. İstinaf ve Temyiz Süreçleri: Yargılama aşamasının sonrasında, kararın üst mahkemeler tarafından incelenmesi için gerekli başvuruları yapma.
  5. Ceza İnfaz Hukuku Konularında Yardım: Hükümlülerin haklarının korunması, şartlı tahliye, denetimli serbestlik gibi konulara ilişkin danışmanlık hizmetleri sunma.

  Anadolu Yakası’ndaki ceza hukuku avukatları müvekkillerinin haklarını savunurken, yargı sisteminin karmaşıklığı ve zorluklarına hakim olup, ceza hukuku konusundaki güncel mevzuat ve içtihatları dikkate alarak profesyonel ve etkin bir hizmet sunarlar.

  İster bir suç mağduru isterse bir suçlamayla karşı karşıya olan bir şüpheli ya da sanık olun, Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren deneyimli ceza hukuku avukatı adil bir yargılama sürecinin sağlanması ve haklarınızın etkin bir şekilde savunulması için yanınızda olacaktır. Her türlü ceza hukuku sorununda yasal haklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Anadolu Yakası’nda uzman ve güvenilir avukatlara başvurabilirsiniz.

  Ceza Hukuku Davası Avukat Ücreti 2024 Yılında Ne Kadar?

  2024 yılında ceza hukuku davası avukat ücretleri dava ve avukatın niteliklerine bağlı olarak değişebilir. Ceza hukuku davaları genellikle hassas ve karmaşık olabilir bu yüzden avukatın ücretlendirilmesi de karmaşık bir süreç olabilir.

  Ücretler aşağıdaki faktörlere bağlı olarak belirlenebilir:

  1. Davanın Karmaşıklığı: Ceza hukuku davaları genellikle karmaşık olabilir ve davanın niteliği, suç tipi (küçük bir suçtan ağır bir suça kadar), davanın aşamaları gibi faktörler ücreti etkileyebilir.
  2. Avukatın Deneyimi ve Uzmanlık Alanı: Alanında uzmanlaşmış, deneyimli bir ceza hukuku avukatının ücreti, yeni mezun veya genel uygulama avukatına göre daha yüksek olabilir.
  3. Coğrafi Konum: Dava ve avukatın yer aldığı şehir veya bölge de ücretleri etkileyebilir. Büyük şehirlerde veya belirli bölgelerde avukatlık ücretleri daha yüksek olabilir.
  4. Dava Süresi ve Harcanacak Zaman: Dava ne kadar uzun sürerse, avukatın üzerinde çalışacağı saat sayısı da artar, bu da ücretin yükselebileceği anlamına gelir.
  5. Ek Masraflar: Ceza hukuku davalarında oluşabilecek ek masraflar (yargılama harçları, bilirkişi ücretleri, seyahat masrafları vb.) avukat ücretine dahil olmayabilir. Bu masrafların nasıl karşılanacağı avukat ve müvekkil arasında ayrıca belirlenmelidir.
  6. Asgari Ücret Tarifesi: Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği Asgari Ücret Tarifesi avukatlık ücretlerinin belirlenmesi için bir rehber sunar. Tarifenin güncel haline ilgili baro veya Türkiye Barolar Birliği‘nin resmi web sitesi üzerinden erişilebilir.
  7. Başarı Ücreti: Bazı durumlarda, avukatın ücreti, davanın sonucuna bağlı olarak belirlenebilir. Başarılı bir sonuç elde edilirse, avukat ek bir ücret talep edebilir.

  2024 yılında ceza hukuku davası avukat ücretleri belirlerken en iyi yöntem, özel bir dava ve avukat için doğrudan değerlendirme yapmaktır. Ücretlerin ve ödeme koşullarının başlangıçta net bir şekilde anlaşılması, sürecin daha şeffaf ve sorunsuz olmasına yardımcı olabilir. Her iki taraf arasında açık ve dürüst bir diyalog, en uygun ücretin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

  Ceza Hukuku Davası Ne Kadar Sürer?

  Ceza hukuku davasının ne kadar süreceği birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte bu süreci etkileyebilecek bazı ana faktörler:

  • Davanın Karmaşıklığı: Davanın doğası ve karmaşıklığı, yargılama sürecinin uzunluğunu doğrudan etkileyebilir. Basit bir trafik cezası davası birkaç hafta içinde sonuçlanabilirken, karmaşık bir cinayet davası aylar hatta yıllar sürebilir.
  • Delillerin Toplanması: Davanın delillerinin toplanması ve incelenmesi süreci zaman alabilir. Bu aşama, davayı uzatabilir veya hızlandırabilir.
  • Yargılama Aşamaları: Ceza davaları genellikle soruşturma, kovuşturma, yargılama ve temyiz aşamalarından oluşur. Her aşamanın kendine has süreçleri ve gereksinimleri vardır bu da genel süreyi etkiler.
  • Mahkeme Takvimi: Mahkemelerin yoğunluğu ve davaların sırası da süreyi etkileyebilir. Bazı mahkemelerde yoğunluktan dolayı duruşma tarihleri arasında uzun süreler olabilir.
  • Avukat ve Savcının Hazırlığı: Tarafların hazırlığı ve yargılama stratejisi de süreci etkiler. İyi organize olmuş ve etkin bir savunma veya kovuşturma süreci süreyi kısaltabilir.
  • Temyiz ve Ek Süreçler: Davanın sona ermesinden sonra, tarafların temyiz başvurusu yapma hakları olabilir. Temyiz süreci, davanın genel süresini uzatabilir.
  • Özel Durumlar: Yargılama sürecini etkileyebilecek beklenmedik durumlar (tanık ya da sanığın rahatsızlanması, bilirkişi raporlarının gecikmesi gibi) da olabilir.
  • Yasal Zaman Aşımı Süreleri: Bazı ceza davalarında yasal olarak belirlenmiş zaman aşımı süreleri olabilir. Davanın belirli bir süre içinde tamamlanması gerektiği anlamına gelir.

  Ceza hukuku davasının ne kadar süreceği çok sayıda değişkene bağlı olarak farklılık gösterebilir. Her davanın kendine has özellikleri vardır. Dolayısıyla belirli bir dava için ne kadar süre alacağını tahmin etmek, yalnızca o davanın özgül koşullarını ve yargılama sürecinin aşamalarını dikkate alarak yapılabilir. Potansiyel müvekkillerin avukatları ile bu konuda açık ve şeffaf bir diyalog içinde olmaları, sürecin ne kadar süreceği konusunda daha net bir fikir edinmelerine yardımcı olabilir.

  Ceza Hukuku Davasında En İyi Ceza Hukuku Avukatı ile Çalışmazsak Süreç / Dava Uzar Mı?

  Ceza hukuku davaları bireylerin haklarını ve özgürlüklerini doğrudan etkileyebilecek karmaşık süreçleri içerir. Avukat seçimi dava sürecinin nasıl işlediği üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir. Ancak “en iyi” olarak nitelendirilen bir ceza hukuku avukatı ile çalışmamanın davayı uzatıp uzatmayacağı konusunda kesin bir yanıt vermek zordur.

  Bununla birlikte, bazı genel noktaları dikkate alarak bu konuda bir değerlendirme yapabiliriz:

  1. Deneyim ve Uzmanlık: Ceza hukuku avukatının deneyimi ve uzmanlık alanı dava sürecini nasıl yönlendireceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Deneyimli bir avukat, mahkemelerin ve savcılığın işleyişini iyi bilir, bu da sürecin daha hızlı ve etkili ilerlemesine yardımcı olabilir.
  2. Hazırlık Süreci: Ceza davalarında delillerin toplanması, tanıkların sorgulanması ve savunmanın hazırlanması gibi önemli aşamalar vardır. Deneyimli bir avukat bu süreçleri etkili bir şekilde yöneterek dava süresini kısaltabilir.
  3. İletişim ve Takip: Avukatın müvekkil ile etkili iletişim kurabilmesi ve süreci yakından takip etmesi, dava süresini kısaltabilir. Özellikle duruşma tarihleri, tanık dinlemeleri ve diğer önemli aşamalarda avukatın aktif olarak yer alması gereklidir.
  4. Karşı Taraf ve Strateji: Ceza davalarında karşı tarafın (savcılık veya müşteki) stratejisi ve yaklaşımı da dava süresini etkileyebilir. Deneyimli bir avukat karşı tarafın stratejilerini önceden tahmin ederek buna uygun bir savunma hazırlayabilir.

  En iyi ceza hukuku avukatı ile çalışmamanızın dava süresini uzatıp uzatmayacağını belirlemek için davanın özelliklerine, avukatın deneyimine ve dava sürecindeki diğer faktörlere bakmak gereklidir. Ancak genel olarak deneyimli ve uzman bir ceza hukuku avukatı ile çalışmak, dava sürecini daha hızlı ve etkili bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olabilir.

  Ceza Hukuku Avukatının Bakabileceği Davalar

  Ceza hukuku avukatları toplum düzenini ve bireylerin haklarını koruma amacı güden ceza yasalarıyla ilgili davalara bakarlar. Bu avukatlar suç mağdurlarını ve suçla suçlanan kişileri temsil edebilirler.

  Ceza hukuku avukatının bakabileceği bazı tipik dava türleri:

  1. Suç Davaları:

  Suçla suçlanan kişilerin (sanıkların) savunulması veya savcılık makamı tarafından temsil edilmesi, ceza hukuku avukatlarının en yaygın görevlerindendir. Bu suçlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, adam öldürme, saldırı, uyuşturucu suçları ve daha pek çok şey bulunabilir.

  1. Trafik Suçları:

  Alkollü araç kullanma, aşırı hız ve diğer trafik ihlalleri gibi suçlar, ceza hukuku avukatının bakabileceği diğer dava türleridir.

  1. Beyaz Yakalı Suçlar:

  Bunlar genellikle finansal dolandırıcılık, yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçakçılığı gibi ekonomik suçları içerir. Beyaz yakalı suçlarda uzmanlaşmış avukatlar, karmaşık mali belgeler ve düzenlemelerle ilgilenebilir.

  1. Gençlik Suçları:

  Ceza hukuku avukatları reşit olmayan kişiler tarafından işlenen suçlarla ilgili olarak da çalışabilir. Genç suçlulara özel yasaları ve düzenlemeleri anlamayı gerektirir.

  1. Ev İhlali ve Aile İçi Şiddet:

  Aile içi şiddet ve diğer ev ihlali suçları, özel duyarlılık ve anlayış gerektirir. Bu tür davalarda ceza hukuku avukatı mağdurun haklarını savunabilir veya sanığı temsil edebilir.

  1. Denetimli Serbestlik ve Şartlı Tahliye İhlalleri:

  Ceza hukuku avukatları denetimli serbestlik ve şartlı tahliye koşullarının ihlal edildiği iddiasıyla başlatılan davalara da bakabilirler.

  1. İdari İşlemler:

  Bazı ceza hukuku avukatları lisans iptali, göçmenlik durumu gibi idari işlemlerde de uzmanlaşmış olabilir.

  Ceza hukuku karmaşık ve geniş bir hukuk dalıdır. Ceza hukuku avukatı bir suçla suçlanan bireylerin haklarını savunma veya devletin suçları takip etme görevinde olabilir. Her iki durumda da avukatın adaletin sağlanmasında kritik bir rolü vardır. Etik kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmayı, yasal süreçleri dikkatlice takip etmeyi ve müvekkilin haklarını titizlikle savunmayı gerektirir. İster savunma ister savcılık olsun, ceza hukuku avukatının görevi, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve adaletin yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

  İstanbul Ceza Hukuku Avukatları Hizmetleri

  İstanbul Türkiye’nin en büyük ve en hareketli şehirlerinden biri olup, ceza hukuku avukatlarına olan talep oldukça yüksektir. İstanbul’da faaliyet gösteren ceza hukuku avukatları geniş bir hukuki hizmet yelpazesi sunmaktadırlar.

  İstanbul ceza hukuku avukatlarının sağladığı bazı temel hizmetler:

  1. Suç Davaları Savunması:

  İstanbul ceza hukuku avukatı suçla suçlanan bireylerin savunmasını üstlenebilir. Bu müvekkilin haklarının korunmasını sağlamak, kanıtları gözden geçirmek, tanıklarla görüşmek ve mahkemede etkili bir savunma sunmak gibi görevleri içerir.

  1. Soruşturma Aşamasında Hukuki Yardım:

  İstanbul’daki ceza hukuku avukatları soruşturma aşamasında müvekkillerine yardımcı olabilirler. Gözaltına alınan veya sorgulanan kişilere hukuki destek sağlamayı da içerebilir.

  1. Trafik Suçları ve İdari Cezalar:

  Trafik suçları veya idari para cezaları gibi daha az ciddi ceza meselelerinde de yardımcı olabilirler.

  1. Aile İçi Şiddet ve Ev İhlali Davaları:

  Aile içi şiddet veya ev ihlali gibi duyarlı konularla ilgili davalarda da uzmanlık sunabilirler.

  1. Beyaz Yakalı Suçlar:

  Bazı İstanbul avukatları, beyaz yakalı suçlarla ilgili karmaşık davalarda uzmanlaşmış olabilirler.

  1. Şikayet ve İtiraz:

  Avukatlar kararlara karşı şikayet veya itiraz sürecinde müvekkillerine rehberlik edebilir.

  1. Gençlik Suçları:

  Genç suçluların temsili, özel anlayış ve bilgi gerektirebilir. İstanbul’da bu alanda uzmanlaşmış avukatlar da bulunabilir.

  1. Arabuluculuk ve Uzlaşma Hizmetleri:

  Bazı durumlarda ceza hukuku avukatları taraflar arasında uzlaşma veya arabuluculuk hizmetleri sunabilirler.

  1. Kurumsal Danışmanlık:

  İstanbul’da bazı ceza hukuku avukatları şirketlere ve işletmelere özel ceza hukuku danışmanlığı da sunabilirler.

  İstanbul ceza hukuku avukatları büyük ve çeşitli bir şehirde, çok sayıda farklı ceza hukuku meselesinde uzmanlık sunmaktadır. Avukatlar müvekkilin ihtiyaçlarına göre, suç davalarının savunulmasından idari cezalara, beyaz yakalı suçlardan gençlik suçlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet verebilirler. İstanbul’da bu hizmetler bireylerin haklarını ve adaletin sağlanmasını desteklemek için hayati öneme sahiptir.

  Sık Sorulan Sorular

  • İstanbul’da Ceza Hukuku Avukatı Bulmak Kolay Mı?

   İstanbul geniş bir hukuk camiasına sahip olduğundan, uygun bir ceza hukuku avukatı bulmak genellikle mümkündür. İstanbul Barosu’nun resmi web sitesi üzerinden arama yapabilir veya tavsiyeler üzerine bir avukat bulabilirsiniz.

  • Ceza Hukuku Avukatları Hangi Suçları Savunabilir?

   Ceza hukuku avukatları hırsızlık, dolandırıcılık, saldırı, cinayet ve trafik suçları dahil olmak üzere çeşitli suç türlerini savunabilir.

  • Ceza Hukuku Avukatı Ne Kadar Ücret Alır?

   Avukatlık ücretleri davanın karmaşıklığına, avukatın deneyimine, dava süresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

  • Avukatım Ne Kadar Sürede Beni Savunabilir?

   Davanın doğası, mahkemenin yoğunluğu, delillerin toplanması gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

  • İstanbul’da Arabuluculuk Hizmeti Sunan Ceza Hukuku Avukatı Bulunur mu?

   Evet, bazı avukatlar arabuluculuk ve uzlaşma hizmetleri sunabilir.

  • İlk Duruşma İçin Ne Kadar Süre Gerekir?

   İlk duruşma tarihi mahkemenin yoğunluğuna ve davanın niteliğine bağlı olarak değişebilir.

  • İstanbul’da Gençlik Suçlarına Özelleşmiş Avukat Var mı?

   Evet, genç suçluların özel ihtiyaçlarına hitap eden avukatlar bulunabilir.

  • Avukatım Beni Gözaltında Ziyaret Edebilir mi?

   Evet, avukatınız sizi gözaltında ziyaret edebilir ve hukuki destek sağlayabilir.

  • İstanbul’da İngilizce Konuşan Ceza Hukuku Avukatı Bulabilir miyim?

   Evet, İstanbul’da çeşitli dillerde hizmet sunan ceza hukuku avukatları bulunmaktadır.

  • Beyaz Yakalı Suçlar Konusunda Uzman Avukat Var mı?

   Evet, İstanbul’da beyaz yakalı suçlar konusunda uzmanlaşmış avukatlar bulunabilir.

  • Trafik Cezası İtirazında Avukat Yardımcı Olabilir mi?

   Evet, trafik cezalarına itiraz etmek isteyen kişilere hukuki destek sağlayabilirler.

  • Şiddet Mağduru Olarak Hangi Haklara Sahibim?

   Şiddet mağdurları, koruma tedbirleri, psikolojik destek, adil yargılanma hakkı gibi haklara sahiptir ve avukat bu hakların uygulanmasına yardımcı olabilir.

  • Avukatın Çalışma Saatleri Nedir?

   Avukatların çalışma saatleri genellikle ofislerine ve belirledikleri çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

  • İstanbul’da Farklı Ceza Mahkemeleri Var mı?

   Evet, İstanbul’da çeşitli ceza mahkemeleri bulunmaktadır davanın türüne bağlı olarak farklı mahkemelerde görülebilir.

  Ceza Hukuku Makaleleri

  Tüketici hukuku bireylerin günlük yaşamlarında sıkça karşılaştığı birçok konuda koruma sağlar. Alışverişlerden bankacılık işlemlerine, kredilerden sigorta poliçelerine kadar birçok alanda tüketicilerin hakları ve yükümlülükleri bu hukuk dalıyla belirlenir. Ancak ne yazık ki, birçok kişi bu haklarına zarar geldiğinde ne yapacağını ya da nasıl hareket edeceğini bilemez. Böyle durumlarda tüketici hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlara başvurmak gerekmektedir….

  CEZA HUKUKU AVUKATI İSTANBUL İLETİŞİM

  Ceza hukuku bireylerin devlet karşısındaki haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen ve bu hak ve yükümlülüklerin ihlali halinde uygulanacak cezaları düzenleyen bir hukuk dalıdır. İstanbul’da ceza hukuku kapsamında bir dava ile karşı karşıya kalan bireyler için deneyimli bir ceza hukuku avukatına başvurmak büyük önem taşımaktadır.

  • İlk İletişim ve Görüşme: İlk görüşme esnasında avukatın ceza hukuku alanındaki deneyimi, uzmanlık derecesi ve önceki davalarındaki başarıları hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu görüşme, karşılaştığınız hukuki sorunları, suçlamaları veya endişelerinizi açıkça dile getirebilmeniz için kritik bir aşamadır.
  • Açık ve Dürüst İletişim: Ceza hukuku avukatı, size yöneltilen suçlamaların hukuki boyutunu, olası cezai yaptırımlarını ve savunma stratejilerini net bir şekilde açıklamalıdır. Avukatın şeffaflığı, sürecin daha bilinçli ve güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlar.
  • Sürekli İletişim ve Takip: İstanbul’daki ceza hukuku avukatı, davanın her aşamasında sizinle yakın iletişim halinde olmalıdır. Bu, duruşma tarihlerinden, delil toplama süreçlerine kadar davanın her aşamasında bilgi sahibi olmanızı sağlar.
  • Uzmanlık Alanına Odaklanma: İstanbul karmaşık bir hukuki yapıya sahip olup, ceza hukukunda yerel düzenlemeler ve uygulamaların bilinmesi gereklidir. Bu sebeple avukatın bu konularda derinlemesine bilgi sahibi olması kritiktir.
  • İhtiyaca Göre Hizmet: Ceza hukuku birçok alt dalı ve özelliği barındırır. Bu yüzden İstanbul’daki ceza hukuku avukatının, karşılaştığınız özel duruma göre kişiselleştirilmiş bir hizmet sunması esastır.

  İstanbul’da ceza hukuku avukatları bireylerin haklarını korumada ve adil yargılanma hakkının gerçekleşmesinde kritik bir role sahiptir. Eğer İstanbul’da bir ceza hukuku avukatına ihtiyaç duyarsanız, aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak uzmana ulaşabilirsiniz:

  Telefon: Doğrudan bilgi alışverişi ve randevu için arayabilirsiniz.

  E-posta: Yazılı sorularınızı, belgelerinizi ve endişelerinizi paylaşabilirsiniz.

  Sosyal Medya: Facebook, LinkedIn gibi platformlarda avukatın profillerini inceleyerek iletişime geçebilirsiniz.

  Ofis Adresi: Detaylı bir danışmanlık almak için avukatın ofisine başvurabilirsiniz.

  İstanbul’da ceza hukuku avukatı ile etkin bir iletişim kurmak, hukuki süreçlerin en iyi şekilde yönetilmesine olanak tanır. Ceza hukukunda bireylerin haklarının korunması ve adil yargılanma ilkesinin gerçekleşmesi için deneyimli bir avukatla çalışmak büyük önem arz eder.

  Çobançeşme Mah. Nish İstanbul
  C Blok K.13 D.150 Bahçelievler / İstanbul
  Konum →

  Tel: 0 543 944 92 13

  Mail: info@ozlembaysal.av.tr

  Hafta içi: 09:00 – 18:00
  Cumartesi: 10:00 – 15:00
  Pazar: Kapalı

         

  logo-footer