Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık olarak en hassas ve karmaşık durumların bile üstesinden gelmeniz için sizlere hukuki rehberlik sunmayı hedefliyoruz. Boşanma yaşamın en stresli ve duygusal süreçlerinden biri olabilir. Ancak hukuki süreçleri anlamak ve doğru şekilde yönetmek, bu sürecin daha kolay ve daha az yıkıcı hale gelmesine yardımcı olabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü bu sürecin adil ve huzurlu bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan en önemli hukuki araçlardan biridir.

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma sürecini düzgün bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olabilecek detaylı bir anlaşmadır. Her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını belirler; çocukların velayeti, nafaka ve mal paylaşımı gibi hassas konuları ele alır.

Ancak bir boşanma protokolünün düzgün bir şekilde hazırlanması ve uygulanması, hukuki bilgi ve deneyim gerektirir. Bu noktada Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık sizlere bu süreçte rehberlik etmeye ve en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için burada.

BOŞANMA AVUKATI İLETİŞİM FORMU

  İstanbul Boşanma Avukatı
  Özlem BAYSAL

  İstanbul barosuna kayıtlı avukat Özlem Baysal, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve yargılama sürecinin çeşitli alanlarında uzun yıllar görev almıştır.

  Halen İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak şirket ve kişilerin dava süreçlerinde vekil olarak temsili; her türlü sözleşmenin hazırlanması, arabuluculuk ve uzlaştırma süreçleri, idari ve cezai soruşturma takibi, boşanma, miras, tapu iptal davaları, fikri ve sınai hakların korunması, ceza davaları, tazminat talepleri başta olmak üzere hukukun her alanında hizmet vermektedir.

  Boşanma Davalarında
  Uzmanlık Alanlarımız

  Anlaşmalı Boşanma Davası
  Çekişmeli Boşanma Davası
  Evlat Edinme Davası
  Çocuk Kaçırma Davası
  Nafaka Davası
  Mehir Alacağı Davası
  Çocuk Velayet Davası
  Diğer Boşanma Davaları →

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir, Nasıl Hazırlanır?

  Anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin birlikte karar verdiği ve boşanmanın mali sonuçlarını, varsa reşit olmayan çocukların durumunu düzenleyen bir belgedir. Protokol anlaşmalı boşanma sürecinin kilit unsurlarından biridir, çünkü bu tür bir boşanmanın onaylanabilmesi için hakimin bu protokolü uygun bulması gerekmektedir.

  • Protokolün Hazırlanması: Eşler boşanma sürecinde karşılaşabilecekleri mali konuları, çocuk velayetini, nafaka ödemelerini ve diğer önemli konuları dikkatlice inceleyerek yazılı bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarlar.
  • İmzalama: Eşler tarafından kabul edilen protokol taraflarca imza altına alınır. Bu eşlerin protokolde belirtilen şartları kabul ettiğinin bir göstergesidir.
  • Mahkemeye Sunma: Yazılı ve imzalı protokol boşanma davasının bir parçası olarak yetkili Aile Mahkemesi‘ne (veya bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi‘ne) sunulur. Alternatif olarak eşler hakim huzurunda sözlü olarak da anlaşma şartlarını beyan edebilirler. Ancak bu durumda irade açıklamalarının duruşma tutanağına geçirilmesi zorunlu olacaktır.
  • Hakimin İncelemesi: Mahkeme protokolü inceleyerek, tarafların hak ve menfaatlerini koruyup korumadığını değerlendirir. Protokolün taraflar için adil ve uygun olduğuna kanaat getirirse, boşanma kararını verir.
  • Hukuki Destek: Bu süreçte protokolün hukuki olarak geçerli ve adil bir şekilde düzenlendiğinden emin olmak adına, bir avukatın veya hukuk uzmanının rehberliği son derece önemli olabilir.

  Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma sürecinin mali ve yasal boyutlarını düzenleyen kritik bir belgedir. Her iki tarafın menfaatlerini yansıtan, açık ve adil bir protokol hazırlamak sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir.

  Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Neler Yazılmalıdır?

  Anlaşmalı boşanma protokolü boşanmanın mali sonuçları ve reşit olmayan çocukların durumu üzerine eşler arasında varılan bir anlaşmadır. Bu protokol boşanmanın nihai kararlaştırılmasında önemli bir rol oynar, ancak belirli standartlara uygun olmalıdır.

  1. Zorunlu İçerik: Anlaşmalı boşanma protokolünde zorunlu olarak yer alması gereken unsurlar şunlardır:
  • Çocukların velayetinin kimde olacağı.
  • Velayeti almayan eş ile çocuklar arasında kişisel ilişkinin nasıl düzenleneceği.
  • Maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası gibi mali yükümlülükler.
  1. İsteğe Bağlı İçerik: Eşler, aile konutu, mal rejimi tasfiyesi gibi konularda da anlaşmaya varabilirler, ancak bunlar protokolün zorunlu içeriğine dahil değildir.
  2. Hakimin Onayı: Protokol, hakim tarafından dikkatlice incelenir ve eğer uygun bulunmazsa, değişiklikler önerilebilir. Hakimin bu değişikliklerini eşler kabul etmek zorunda değildir.
  3. Çekişmeli Boşanma: Eşler, hakimin önerdiği değişiklikleri kabul etmezse, anlaşmalı boşanma reddedilir ve dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder.
  4. Hukuki Yardım: Protokolün hazırlanmasında, hukuki bir uzmanın veya avukatın yardımı, tarafların haklarının ve menfaatlerinin korunmasında kritik olabilir.

  Özetle anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin karşılıklı anlaştığı ve mahkemenin onaylaması gereken karmaşık bir belgedir. Eşlerin haklarını ve çıkarlarını en iyi şekilde temsil eden, adil ve dengeli bir protokol oluşturmak, bu sürecin başarıya ulaşmasında önemli bir faktördür. Her iki tarafın da anlaştığı ve mahkemenin onayladığı bir protokol, boşanma sürecini daha sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlamaya yardımcı olabilir.

  Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

  Anlaşmalı boşanma birçok boşanma türünden farklı olarak, tarafların birbirlerine karşı mücadele etmedikleri, kusurlarının değerlendirilmediği bir süreçtir. Boşanma davasının hızlı bir şekilde sonuçlanmasına olanak tanır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda özelleşmiş bir başlık altında ele alınmamasına rağmen, 166. Madde ‘de düzenlenmiştir.

  Bu kanun maddesi şartları şöyle açıklar:

  “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz”

  Bu durumda en az bir yıl süren evliliklerde çiftler, boşanmanın ekonomik sonuçları ve çocuklarının durumu üzerine anlaşmaya varmışlarsa, “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” adı verilen bir protokol altında anlaşmalı olarak boşanabilirler. Bu protokol tarafların birlikte oluşturduğu ve imzaladığı bir belge olarak düzenlenmektedir.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Anlaşmalı boşanma davası açma işlemi oldukça basit bir süreçtir ve çiftlerin birlikte hareket etmelerini gerektirir. İşte bu süreçte izlenmesi gereken adımlar:

  1. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlığı: Öncelikle eşler boşanmanın mali sonuçları, mal paylaşımı, nafaka, varsa çocukların velayeti ve nafakası gibi konularda anlaşmaya varmalıdır. Bu anlaşma yazılı bir “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” haline getirilir ve her iki taraf tarafından imzalanır.
  2. Gerekli Belgelerin Toplanması: Boşanma davasını açabilmek için çeşitli belgeler gerekmektedir. Bunlar arasında evlilik cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopileri, varsa çocukların nüfus cüzdanları ve varsa mal paylaşımına ilişkin belgeler bulunabilir.
  3. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Avukat aracılığıyla ya da bireysel olarak bir dava dilekçesi hazırlanır. Dilekçede, boşanma isteğinin gerekçeleri ve boşanmanın yasal şartlarının yerine getirildiği belirtilmelidir.
  4. Mahkemeye Başvuru: Dava dilekçesi Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve diğer gerekli belgelerle birlikte çiftin yaşadığı yerdeki aile mahkemesine sunulur. Her iki tarafın da mahkemeye bizzat başvurması ve ortak bir dilekçe sunmaları gerekmektedir.
  5. Duruşma Gününün Belirlenmesi: Mahkeme başvurunun alınmasının ardından bir duruşma günü belirler. Duruşma genellikle kısa süre içinde gerçekleşir.
  6. Duruşma: Çift, duruşmada hakim tarafından dinlenir. Hakim, tarafların iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmek, protokolü incelemek ve gerekirse değişiklikler yapmakla yükümlüdür.
  7. Kararın Verilmesi: Hakim tarafların anlaşmasını ve durumları değerlendirdikten sonra, boşanma kararını verebilir. Karar genellikle duruşma sırasında ya da kısa bir süre sonra açıklanır.
  8. Kararın Kesinleşmesi ve Nüfusa Tescili: Boşanma kararı kesinleştikten sonra nüfus müdürlüğüne bildirilir ve tescil işlemi gerçekleştirilir.

  Bu sürecin özellikle anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması aşamasında, hukuki yardım alınması genellikle önerilir. Bu tarafların haklarının en iyi şekilde korunmasına yardımcı olabilir.

  Anlaşmalı Boşanma Şartları 2024

  Anlaşmalı boşanma çiftlerin ortak rızasıyla ve mahkeme kararıyla gerçekleşen bir boşanma türüdür. Bu tür boşanmada çeşitli önemli şartlar bulunmaktadır:

  1. Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması: Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu yasa tarafından bir ön şart olarak belirlenmiştir.
  2. Ortak Rıza ve İrade Beyanı: Eşler boşanmaya ortak rızalarıyla karar vermiş olmalı ve bu konuda serbest iradelerini kullanmış olmalıdırlar. Hakim, duruşma sırasında tarafları bizzat dinleyerek bu konuda kanaat getirir.
  3. Mali Sonuçlar ve Çocuklarla İlgili Anlaşma: Taraflar boşanmanın mali sonuçları üzerinde, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve destekleme gibi konularda anlaşmalı olmalıdırlar.
  4. Anlaşmalı Boşanma Protokolü: Eşler arasındaki bu anlaşma, yazılı bir protokolle belgelenmelidir. Bu protokol hakimin incelemesi ve onaylaması için mahkemeye sunulur.
  5. Hakimin Menfaat Değerlendirmesi: Hakim anlaşmanın tarafların ve varsa çocukların menfaatlerine uygun olup olmadığını değerlendirir. Gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

  Anlaşmalı Boşanma Prosedürü

  Anlaşmalı boşanma davasının açılması için özel bir prosedür izlenir. Uyulması gereken hukuki adımları içerir. Şartların yerine getirilmesi, davanın hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

  Anlaşmalı boşanma çeşitli şartlara bağlı olarak gerçekleşebilir. Her iki tarafın da haklarının ve menfaatlerinin korunması, hukuki bir çerçeve içinde dikkatlice ele alınmalıdır. Bir avukatın rehberliği, sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.

  Her durumda özel durumlar ve şartlar dikkate alınarak, bir aile hukuku avukatının bireysel olarak konsültasyonu en doğru yol olacaktır.

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mahkemeye Nasıl Sunulur?

  Anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması boşanma davasının önemli bir parçasıdır. İşte bu sürecin genel bir özeti:

  1. Protokolün Hazırlanması: İlk olarak eşler arasında boşanma şartlarını içeren anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Protokolde mal paylaşımı çocuk velayeti, nafaka ve diğer ilgili konular belirtilir.
  2. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma davası için hazırlanan dava dilekçesinin ekine eklenir. Dilekçede tarafların kimlik bilgileri, boşanma nedenleri ve boşanma iradesi açıkça belirtilmelidir.
  3. Dokümanların Toplanması: Boşanma protokolü dışında evlilik cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopileri varsa çocukların doğum belgeleri gibi ek belgeler de toplanır.
  4. Mahkemeye Sunma: Hazırlanan dava dilekçesi boşanma protokolü ve diğer gerekli belgeler, yetkili Aile Mahkemesi‘ne (veya olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi‘ne) sunulur. Belgeler mahkeme sekreterliğine verilir veya posta yoluyla gönderilebilir.
  5. Harçların Yatırılması: Boşanma davası için gereken harçlar yargılama harçları olarak adlandırılan ücretler, mahkemenin ilgili banka hesabına yatırılır.
  6. Duruşma: Mahkeme dava dosyasını inceledikten sonra tarafları duruşma için çağırır. Duruşmada hakim protokol üzerindeki anlaşmaları ve tarafların iradelerini teyit eder.
  7. Karar: Hakim protokolde yer alan maddeleri uygun bulursa, boşanma kararını verir ve protokol mahkeme kararıyla onaylanır.

  Bu süreçte teknik ve yasal konuların karmaşıklığı nedeniyle, bir avukattan veya hukuk uzmanından yardım almak genellikle en iyi yoldur. Uzman bir kişi gerekli belgelerin doğru bir şekilde hazırlanmasını ve sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir.

  Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

  Anlaşmalı boşanma davası diğer boşanma türlerine göre genellikle daha hızlı sonuçlanır. Bu, tarafların önceden anlaşmış olmaları ve davanın karmaşık mali veya çocuk velayeti sorunları içermemesi nedeniyle olur. Yine de süreç mahkemenin yoğunluğuna, belgelerin eksiksiz sunulmasına ve diğer yasal prosedürlere bağlı olarak değişebilir. İşte anlaşmalı boşanma sürecindeki tipik zaman çerçevesi:

  1. Dava Dilekçesinin Sunulması: Eşler, gerekli belgelerle birlikte dava dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra, duruşma tarihi belirlenir.
  2. Duruşma Tarihinin Belirlenmesi: Mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak, duruşma tarihi genellikle birkaç hafta içinde belirlenir. Bazı durumlarda bu süre birkaç ayı bulabilir.
  3. Duruşma: Duruşma gününde, hakim tarafları dinler, anlaşmalı boşanma protokolünü inceler ve kararını verir. Bu, genellikle aynı gün içinde olur.
  4. Kararın Kesinleşmesi ve Nüfusa Tescili: Kararın kesinleşmesi, duruşma sonrası hızlı bir şekilde gerçekleşir ve nüfus müdürlüğüne bildirilir. Tescil işlemi de genellikle hızlıdır.

  Bu aşamaların tamamlanması, normalde birkaç hafta ile birkaç ay arasında bir süre alabilir. Ancak her durumun kendine özgü koşulları vardır ve herhangi bir gecikme veya belirsizlik, sürecin uzamasına neden olabilir. Bu nedenle sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak adına bir aile hukuku avukatının yardımı sıklıkla tavsiye edilir.

  Anlaşmalı Boşanma Nafaka Süreci

  Anlaşmalı boşanma sürecinde nafaka tarafların birlikte anlaşmaya vardığı önemli meselelerden biridir. Nafaka boşanma sonrası bir eşin diğerine finansal destek sağlaması olarak tanımlanır. Bu eşlerin ekonomik durumlarının dengelenmesine yardımcı olabilir.

  Anlaşmalı boşanmada nafakanın nasıl düzenlendiği şu şekilde özetlenebilir:

  1. Taraflar Arasında Anlaşma

  Anlaşmalı boşanma tarafların nafaka dahil tüm mali konularda anlaşmaya varmalarını gerektirir. Eşler, kimin nafaka ödeyeceği, miktarı, süresi ve diğer şartları belirlemek üzere müzakere edebilirler.

  1. Nafaka Türleri

  Anlaşmalı boşanmada ihtimam (eşe verilen nafaka) ve iştirak (çocuklar için ödenen nafaka) gibi nafaka türleri düzenlenebilir. Bu, tarafların ihtiyaçlarına, gelir durumlarına ve varsa çocukların ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenir.

  1. Anlaşmalı Boşanma Protokolü

  Tarafların nafaka üzerinde anlaştığı şartlar, yazılı bir “Anlaşmalı Boşanma Protokolü“ne eklenir. Bu protokol, mahkemeye sunulur ve hakim tarafından incelenir.

  1. Hakimin Onayı

  Hakim anlaşmalı boşanma protokolündeki nafaka şartlarını tarafların ve varsa çocukların menfaatleri doğrultusunda değerlendirir. Hakim nafaka şartlarının adil ve uygun olduğuna kanaat getirirse, protokolü onaylar.

  1. Uygulama ve Değişiklikler

  Nafaka hakimin onayıyla yasal bir yükümlülük haline gelir. Gelecekte tarafların durumlarında önemli bir değişiklik olması durumunda, nafaka şartlarına ilişkin değişiklik talep edilebilir.

  Anlaşmalı boşanmada nafaka dikkatli bir planlama ve müzakere gerektiren karmaşık bir konu olabilir. Tarafların menfaatlerini en iyi şekilde korumak için, bu süreçte bir aile hukuku avukatının yardımı genellikle yararlı olabilir. Her iki tarafın da nafaka konusunda makul ve adil bir anlaşmaya varmaları, boşanma sürecinin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olabilir.

  Anlaşmalı Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir

  Anlaşmalı boşanma kararı hakimin duruşmada kararı vermesinden sonra kesinleşir. Ancak, bu kesinleşme ve sonrasındaki süreç bazı prosedür adımları içerir. İşte genel olarak bu süreç:

  1. Duruşma ve Karar Verme

  Anlaşmalı boşanma duruşmasında hakim tarafları dinler ve sundukları anlaşmalı boşanma protokolünü inceler. Eğer tarafların anlaşmaları ve sundukları belgeler uygunsa, hakim boşanma kararını verir.

  1. Kararın Yazılması

  Duruşmadan sonra karar yazılı bir şekilde hazırlanır ve resmi olarak dosyaya eklenir. Bu yazılı karar, taraflara tebliğ edilir.

  1. Kesinleşme Süresi

  Anlaşmalı boşanma davalarında genellikle temyiz yolunun kapalı olması nedeniyle, kararın kesinleşmesi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir. Kararın yazılmasından sonra kanunda belirtilen kısa bir süre içinde (örneğin 1 hafta gibi) kesinleşir.

  1. Nüfus Müdürlüğüne Bildirim

  Kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme kararı ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilir. Nüfus kayıtlarında gerekli güncellemeler yapılır, böylece boşanma resmi olarak kayıtlara geçer.

  Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesi, kararın verildiği duruşma gününden itibaren oldukça hızlı bir süreçtir. Kesinleşme tarafların resmi olarak boşandıklarını ve evliliklerinin sona erdiğini belirler. Bu tür bir davanın karmaşıklığı ve mahkeme sisteminin yoğunluğu, kesinleşme sürecinin zaman çerçevesini etkileyebilir. Ancak genellikle anlaşmalı boşanma davaları diğer boşanma türlerine kıyasla daha hızlı sonuçlanır.

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerlilik Süresi

  Anlaşmalı boşanma protokolü eşler arasında boşanma süreci sırasında üzerinde anlaşılan hususları içerir. Bu çocukların velayeti nafaka, mal paylaşımı gibi meseleleri kapsar. Protokol boşanma davasının bir parçası olarak mahkemeye sunulur ve yargıcın onayını gerektirir.

  Anlaşmalı boşanma protokolünün belirli bir “geçerlilik süresi” yoktur. Bunun yerine protokol taraflar tarafından imzalandığı ve mahkeme tarafından onaylandığı zaman geçerli olur. Hakim protokolü inceler ve tarafların ve varsa çocukların çıkarlarını koruyup korumadığını değerlendirir.

  Protokolde belirtilen maddeler boşanma kararı ile birlikte yasal olarak bağlayıcı hale gelir. Tarafların durumlarında önemli bir değişiklik olmadığı sürece, protokolde yer alan anlaşmalar boşanma kararı kesinleştikten sonra da uygulanmaya devam eder.

  Eğer taraflar arasında protokolün imzalanmasından sonra bir anlaşmazlık olursa veya taraflardan biri protokol şartlarını ihlal ederse, diğer taraf mahkemeye başvurabilir. Mahkeme protokolde belirtilen şartların uygulanmasını sağlayabilir veya duruma bağlı olarak protokolde değişiklikler yapabilir.

  Anlaşmalı boşanma protokolünün geçerlilik süresi, mahkeme tarafından onaylandıktan sonra sınırsızdır, ancak tarafların durumlarındaki önemli değişiklikler nedeniyle değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik veya uygulama sorunu bir aile hukuku avukatının yardımıyla çözülebilir.

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bağlayıcı Mı?

  Boşanma protokolü eşler arasında boşanmanın mali sonuçlarını ve reşit olmayan çocukların durumunu düzenleyen resmi bir anlaşmadır. Bu protokol hakim tarafından onaylandığında yasal olarak bağlayıcı hale gelir ve tarafların bu aşamadan sonra anlaşmadan dönmesi genellikle mümkün değildir. Ancak bu konuda bazı önemli detaylar bulunmaktadır:

  1. Protokolün Bağlayıcılığı: Protokol hakim tarafından dinlendikten ve uygun bulunduktan sonra bağlayıcı olur. Bu aşamadan sonra tarafların anlaşmadan dönmesi veya değişiklik yapması genellikle mümkün değildir.
  2. İrade Sakatlıkları: Eğer protokolde bir irade sakatlığı (örneğin, dolandırıcılık veya zorlama) varsa ve hakim henüz onaylamamışsa, anlaşmadan dönülebilir. Ayrıca hakim onay vermiş olsa bile, boşanma kararına karşı kanun yoluyla itiraz edilebilir.
  3. Farklı Görüşler: Yargıtay gibi yüksek yargı organlarının bazen farklı görüşleri olabilir. Bazı durumlarda, anlaşmalı boşanma kararı kesinleşene kadar tarafların anlaşmalı boşanma protokolünden dönme hakkı olabileceği görüşü bulunmaktadır.
  4. Hukuki Danışmanlık: Bu tür karmaşık durumlar nedeniyle anlaşmalı boşanma sürecinde hukuki yardım almak genellikle en iyi yoldur. Uzman avukat tarafların haklarını ve çıkarlarını koruma ve yasal süreci daha sorunsuz bir şekilde yürütme konusunda yardımcı olabilir.

  Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların ve hakimin uygun görmesi durumunda yasal olarak bağlayıcı bir belgedir. Bu protokolden dönüş sınırlı koşullarda mümkün olabilir ancak yasal süreç ve uygulama alanındaki karmaşıklıklar nedeniyle genellikle karmaşık bir meseledir. Her iki tarafın da bu sürecin başında uygun hukuki tavsiye alması, bu tür zorlukları en aza indirebilir.

  Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği 2024

  Aile Mahkemesi’nde veya uygun olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılacak anlaşmalı boşanma davaları, diğer hukuki işlemlerde olduğu gibi, belirli bir süreci takip etmektedir. Bu sürecin başlangıcı, tarafların birlikte ya da ayrı ayrı sunacağı dava dilekçesidir. İster birlikte isterse ayrı ayrı sunulsun, bu dilekçenin içeriği ve biçimi son derece önemlidir.

  Bu tür bir dilekçede en kritik faktörler tarafların tam kimlik bilgilerini, T.C. kimlik numaralarını ve adreslerini doğru bir şekilde belirtmektir. Bu bilgilerin eksik veya yanlış olması, sürecin gereksiz yere uzamasına neden olabilir.

  Bunun ötesinde dilekçede tarafların anlaşmalı boşanma niyetinin açıkça ifade edilmesi gerekir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğuna dair bir beyan olarak kabul edilir ve yargıcın, tarafların bu kararı özgür iradeleriyle aldığına dair kanaat getirmesini sağlar.

  Dava dilekçesinin bir diğer önemli unsuru, tarafların birlikte hazırladığı boşanma protokolüdür. Protokol boşanmanın mali sonuçlarını, çocukların velayeti ve nafaka gibi konuları düzenler. Dilekçe ekine eklenen bu protokol mahkeme tarafından uygun bulunması ve gerekirse değiştirilmesi durumunda tarafların onayı ile kesinleşir.

  Bu tür bir dilekçenin hazırlanması karmaşık ve teknik bir iş olabilir. Tarafların kimlik bilgileri, evlilik detayları, çocuklarla ilgili düzenlemeler gibi birçok faktör dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra, boşanma protokolü de dikkatli bir şekilde hazırlanmalı ve tarafların anlaştığı tüm hususları kapsamalıdır.

  Anlaşmalı boşanma davasının açılmasındaki bu karmaşık süreç, bir avukatın deneyimli yardımıyla daha kolay ve hatasız bir şekilde yürütülebilir. Profesyonel bir hukukçu tarafların özgün durumlarını ve isteklerini anlayacak, onları en uygun şekilde dilekçeye yansıtacaktır.

  Örnek Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

  (Mahkeme Adı)

  Aile Mahkemesi / (Yoksa) Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı:

  Adı Soyadı: (Davacının Adı Soyadı)

  TC Kimlik Numarası: (TC Kimlik Numarası)

  Adres: (Tam Adres Bilgileri)

  Davalı:

  Adı Soyadı: (Davalının Adı Soyadı)

  TC Kimlik Numarası: (TC Kimlik Numarası)

  Adres: (Tam Adres Bilgileri)

  Konu: Tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları talebidir.

  AÇIKLAMALAR:

  1. Evlilik Bilgileri: Taraflar, (tarih) tarihinde (şehir) ilinde evlenmişlerdir.
  2. Ortak Çocuk Bilgisi: Tarafların ortak çocuğu varsa bilgiler buraya eklenmelidir.
  3. Anlaşmalı Boşanma İradesi: Taraflar, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu hususunda anlaşmışlardır ve anlaşmalı olarak boşanmak istemektedirler.
  4. Boşanma Protokolü: Taraflar, boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocuklarının durumu hakkında bir protokol hazırlamışlar ve ekte sunmaktadırlar.

  TALEP SONUCU: Yukarıda açıklanan nedenlerle, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

  (Tarih)

  Davacı / Davalı Adı Soyadı

  (İmza)

  EKLER:

  1. Anlaşmalı Boşanma Protokolü
  2. Evlilik Cüzdanının Fotokopisi
  3. (Diğer gerekli belgeler)

  Dilekçe tarafların özel durumlarına göre düzenlenebilir. Hukuki dil ve terimlerin doğru kullanılması, özel durumların mahkemeye uygun bir şekilde açıklanması gibi nedenlerle, bu tür bir dilekçenin hazırlanması sırasında uzman bir avukattan yardım almak en sağlıklı yoldur. Her ne kadar dilekçe taraflarca birlikte verilebilecek olsa da hukuki destek almak süreci daha kolay ve hatasız bir hale getirebilir.

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2024

  Anlaşmalı boşanma süreci tarafların karşılıklı anlaşmaya vardığı bir boşanma biçimidir ve bu sürecin kilit parçası “anlaşmalı boşanma protokolü“dür. Protokolde mali konulara çocuklarla ilgili düzenlemelere ve diğer spesifik koşullara yer verilir. Bu metin, her iki tarafın da kabul ettiği ve mahkeme tarafından onaylanması gereken bir belgedir.

  Protokolde malın nasıl bölüşüleceği, maddi ve manevi tazminatların ne olacağı, nafaka miktarı gibi mali konuların yanı sıra, çocukların velayeti, kişisel ilişkiler ve iştirak nafakasının miktarı gibi çocuklarla ilgili meseleler de detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

  Anlaşmalı boşanma protokolünün açık, anlaşılır ve yanıltıcı olmaması, sürecin düzgün bir şekilde ilerlemesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu protokolün geçerliliği, mahkemenin onayına bağlıdır, bu nedenle bu belgenin yasal olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

  Her çiftin durumu benzersiz olduğundan, anlaşmalı boşanma protokolü de her dava için özelleştirilmelidir. Bu belgede malın paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi genel meselelerin yanı sıra, eşlerin benzersiz koşulları ve ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır.

  Anlaşmalı boşanma protokolü sadece finansal ve yasal bir anlaşma değil, aynı zamanda eşlerin gelecekteki yaşamları ve çocuklarının refahı için bir yol haritasıdır. Bu nedenle belgenin eşlerin ihtiyaçlarını, haklarını ve sorumluluklarını yansıtacak şekilde titizlikle hazırlanması gerekmektedir.

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Örneği 2024

  Anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımı tarafların evlilik süresince birlikte veya ayrı olarak edindikleri malvarlıklarının boşanma sonrası nasıl bölüşüleceğinin detaylı bir şekilde belirtildiği kritik bir bölümdür. Hem finansal açıdan adil bir düzenlemeyi sağlamak hem de gelecekteki anlaşmazlıkları önlemek açısından hayati öneme sahiptir.

  İşte bu konuda dikkate alınması gereken bazı önemli unsurlar:

  1. Mal Rejimi: Türk Medeni Kanunu‘na göre eşler arasında geçerli olan mal rejiminin (örneğin edinilmiş mallara katılma rejimi veya mal ayrılığı rejimi gibi) ne olduğu belirlenmelidir. Mal rejimi boşanma sırasında malların nasıl paylaşılacağını belirler.
  2. Ortak Malvarlığı: Eşlerin evlilik süresince birlikte edindikleri malvarlığının listesi yapılmalı ve bu malların ne şekilde bölüşüleceğine dair detaylar belirtilmelidir.
  3. Kişisel Malvarlığı: Her eşe ait kişisel mallar yani evlenmeden önce sahip oldukları veya evlilik süresince miras yoluyla kazandıkları mallar ayrı bir şekilde listelenmelidir.
  4. Borçlar ve Yükümlülükler: Eşlerin ortak borçları ve yükümlülükleri varsa bu borçların nasıl ödeneceği ve her eşin sorumluluğunun ne olacağı da protokolde belirtilmelidir.
  5. Adil Dağıtım: Mal paylaşımı her iki taraf için de adil olmalıdır. Adil bir paylaşım tarafların her birinin ekonomik durumunu, katkılarını ve ihtiyaçlarını dikkate alır.
  6. Uygulama ve Takip: Protokolde malların nasıl ve ne zaman bölüşüleceği, hangi tarafın hangi mala sahip olacağı gibi uygulama ayrıntıları da yer almalıdır.
  7. Hukuki Yardım: Mal paylaşımının karmaşıklığı, uzman bir avukatın yardımını gerektirebilir. Avukat, her iki tarafın da menfaatlerini koruyacak şekilde mal paylaşımının adil bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olabilir.

  Anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımı, gelecekteki anlaşmazlıkları önlemek ve tarafların finansal olarak adil bir şekilde ayrılmalarını sağlamak amacıyla dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir. Her iki tarafın da kabul ettiği, açık ve şeffaf bir anlaşma, boşanma sürecinin daha sorunsuz ilerlemesine yardımcı olabilir.

  Sık Sorulan Sorular

  • Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?

   Anlaşmalı boşanma protokolü boşanmak isteyen eşler arasında boşanma şartlarını belirleyen yazılı bir anlaşmadır. Mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti gibi konuları içerir.

  • Bu protokolü kim hazırlar?

   Protokolü eşler kendileri hazırlayabileceği gibi bir avukat veya hukuk uzmanının yardımıyla da hazırlanabilir.

  • Anlaşmalı boşanma protokolü noterde onaylanmalı mı?

   Türkiye’de protokolün noterde onaylanması zorunlu değildir, ancak yasal geçerliliği için mahkeme tarafından onaylanması gerekir.

  • Protokolde hangi konulara yer verilmelidir?

   Protokolde mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konular detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

  • Eşler protokolde anlaşmazlığa düşerse ne olur?

   Eşler arasında anlaşmazlık durumunda, bir uzmanın yardımı alınabilir veya dava çekişmeli bir boşanma davasına dönüşebilir.

  • Protokolde belirtilen nafaka miktarı değiştirilebilir mi?

   Evet, eşlerin değişen şartlarına bağlı olarak, daha sonra mahkemeye başvurularak nafaka miktarında değişiklik yapılabilir.

  • Anlaşmalı boşanma protokolü geçerlilik süresi nedir?

   Protokol mahkeme tarafından onaylandığında yürürlüğe girer ve boşanma kararı kesinleşene kadar geçerlidir.

  • Protokolde belirtilmeyen bir konu ortaya çıkarsa ne olur?

   Bu durumda tarafların anlaşmaya varmaları veya yasal yollara başvurmaları gerekebilir.

  • Protokolde belirtilen maddelerin uygulanmaması durumunda ne olur?

   Taraflardan biri protokol hükümlerine uymazsa, diğer taraf yasal yollara başvurabilir.

  • Protokolde yer almayan bir malın paylaşımı nasıl olur?

   Tarafların atladığı bir mal daha sonra anlaşmaya varılarak veya yasal yollara başvurularak paylaştırılabilir.

  Boşanma Hukuku Makaleleri

  Nafaka aile hukukunun önemli bir konseptidir ve bireylerin birbirlerine olan mali sorumluluklarını düzenler. Türkiye’de nafaka miktarının belirlenmesi ve değiştirilmesi hem hukuki hem de toplumsal açıdan büyük önem taşır. Bu makale nafaka miktarının güncellenmesi konusunu detaylı bir şekilde ele alacak, bu sürecin hukuki ve pratik boyutlarını inceleyecektir. Nafakanın ne olduğunu, nasıl hesaplandığını, değişiklik talebinin nasıl ve ne…

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Detaylı Rehber başlığı altında, evliliklerini sonlandırmaya karar veren çiftlerin yolu en az stres ve karmaşayla nasıl tamamlayabileceklerine dair kapsamlı bir yol haritası sunmayı amaçlıyoruz. Son yıllarda Türkiye’deki boşanma istatistiklerine baktığımızda, anlaşmalı boşanma sayısının her geçen gün arttığını görmekteyiz. Ancak bu sürecin nasıl işlediğine dair birçok yanılgı ve bilinmeyen bulunmakta. Anlaşmalı boşanma çiftlerin…

  Hayatın karmaşık dönemeçlerinde bazen en başta “sonsuz mutluluk” olarak başlayan evlilikler, istenmeyen yollara sapabilir. Bu gibi durumlarda, eşler arasında anlaşarak boşanma sürecini tamamlamak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak bu tür zorlu süreçlerde karşımıza çıkan kavramlardan biri “çekişmeli boşanma davasıdır“. Peki, Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? ve bize ne gibi yükümlülükler getirir? Çekişmeli boşanma davası adından da…

  ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI İSTANBUL İLETİŞİM

  İstanbul anlaşmalı boşanma konusunda destek ve danışmanlık arayan bireylere çeşitli hizmetler sağlayan, Türkiye’nin en önemli metropollerinden birisidir. En güvenilir Anlaşmalı boşanma avukatı ile temasa geçmek isteyen kişiler, bu süreci nasıl yönetmeli ve hangi yolları izlemeli?

  Özlem Baysal Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde İstanbul’da ikamet eden müvekkillerimize anlaşmalı boşanma davaları konusunda uzman ve tecrübeli avukatlarımızla hizmet vermekteyiz. Anlaşmalı boşanma ile ilgili her türlü sorunuzda kaliteli ve profesyonel bir yardım için bizlere başvurabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma hukukunun detaylarını, siz değerli müvekkillerimizin avantajına olacak biçimde ele almak ve en uygun çözümleri sağlamak amacındayız. İstanbul’da en iyi anlaşmalı boşanma avukatı arayışında olduğunuzda, Avukat Özlem Baysal uzman desteği daima sizinle.

  Bahçelievler Mah. Mehmetçik Sok.
  Kat Plaza 1/208 Bahçelievler – İSTANBUL
  Konum →

  Tel: 0 543 944 92 13

  Mail: info@ozlembaysal.av.tr

  Hafta içi: 09:00 – 18:00
  Cumartesi: 10:00 – 15:00
  Pazar: Kapalı

         

  logo-footer